Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger

Sidst opdateret: 31.05.2024

I PFA Pension (PFA) passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har, og hvem du kan kontakte i PFA, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

  
PFA er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

PFA er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forhold til din pensions- og forsikringsordning. Vores kontaktoplysninger er:

PFA Pension, forsikringsaktieselskab
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon: + 45 70 12 50 00
CVR-nr.: 13 59 43 76 

Hvis du er bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller nøgleperson i PFA-koncernen, kan du finde nærmere information om, hvordan PFA behandler dine personoplysninger ved at klikke her.

Hvis du som PFA Fordelskunde køber eller bevarer forsikringer på fordelagtige vilkår hos Købstædernes Forsikring, så klik her for at se, hvilke kategorier af personoplysninger vi udveksler, og hvordan vi bruger dem i forskellige sammenhænge.

Kontaktoplysninger på PFA’s databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til PFA’s beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail:      databeskyttelse@pfa.dk

På telefon:   +45 70 20 75 15

Ved brev:       PFA Pension
                       Sundkrogsgade 4,
                       2100 København Ø
                       Att: Databeskyttelsesrådgiver

1. Formål med behandling af personoplysninger

PFA behandler dine personoplysninger til de forskellige formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger PFA behandler, hvorfra PFA indsamler personoplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem PFA kan videregive personoplysningerne til. Du får hele teksten frem ved at klikke på det/de formål, du ønsker at læse om.

Tilbud til CVR-kunder og organisationer om oprettelse af pensions- og forsikringsordninger

Vi behandler i visse tilfælde personoplysninger om dig, når vi tilbyder en pensions- og forsikringsordning til den virksomhed, hvor du er ansat, eller den organisation, som du er medlem af. Det sker for, at vi kan beregne prisen på ordningen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil  være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Fødselsdato, køn, oplysninger om dit ansættelsesforhold (fx arbejdsgiver og lønoplysninger).

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at PFA kan forfølge en legitim interesse, nemlig at give din virksomhed eller den organisation, som du er medlem af, et tilbud på en pensions-og forsikringsordning hos PFA (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

PFA modtager dine personoplysninger fra din arbejdsgiver, forsikringsmægler eller organisation (som du er medlem af).

Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

 • Din arbejdsgiver/organisation eller en forsikringsformidler, som assisterer din arbejdsgiver/organisation eller dig vedrørende forhold om din pensionsordning.
 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.

Oprettelse, individuel tilpasning og ændring af ordninger

Du bliver oprettet som kunde i PFA gennem en obligatorisk ordning via din arbejdsgiver eller i særlige tilfælde via en frivillig ordning.

Almindeligvis sker oprettelsen ved, at PFA modtager den første indbetaling til din ordning fra din arbejdsgiver og/eller ved, at arbejdsgiveren tilmelder dig via et administrationssystem. Ved oprettelsen af din ordning og i forbindelse med senere individuelle tilpasninger eller ændringer behandler vi de nødvendige oplysninger om dig, som vi skal bruge til at oprette og ændre din ordning hos PFA.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger, legitimationsoplysninger (fx pas), oplysninger om dit engagement i PFA (fx din indbetaling, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter), oplysninger om dit ansættelsesforhold (fx arbejdsgiver og lønoplysninger), oplysninger om sygeperiode, civilstand (herunder eventuelt separations- og/eller skilsmissebevilling eller – dom), oplysninger om nærtstående (fx ægtefælle/samlever/børn) og i visse tilfælde oplysninger om nære samarbejdspartnere.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Oprettelse af ordninger:
Når du bliver oprettet som kunde i PFA, vil der typisk ikke blive behandlet følsomme personoplysninger om dig. Dog kan der i forbindelse med en virksomheds leverandørskifte eller ved frivillige ordninger blive behandlet helbredsoplysninger og oplysninger om fagforeningsforhold (hvis aftalen er betinget af medlemskab). PFA kan også i visse tilfælde behandle oplysninger om dit politiske engagement i forbindelse med opfyldelse af hvidvasklovgivningen.

Tilpasninger og ændringer af ordninger:
Ved generelle eller individuelle tilpasninger, fx forhøjelse af dækninger, kan PFA behandle helbredsoplysninger, evt. fra en anden ordning i PFA.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

Når PFA ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:

 • CPR-registeret
 • Arbejdsgiver, forsikringsmægler eller organisation (som du er medlem af)
 • Tidligere pensions- og forsikringsselskab
 • Sygehuse, praktiserende læge, øvrige læger og behandlingssteder, såsom
 • speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer m. fl.
 • Videncenter for Helbred og Forsikring
 • Internationale informationsudbydere og offentlige tilgængelige kilder
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen/pensions- og forsikringsordningen, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Dine almindelige personoplysninger - og følsomme personoplysninger indsamles, anvendes og videregives på baggrund af et  samtykke fra dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a,  jf. art. 6, stk.1, litra a, og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Behandling af følsomme personoplysninger kan være nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b og litra f, og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver og rådgivning (lov om forsikringsvirksomhed § 69, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Videregivelse af CPR-nummer kan være nødvendigt, for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1).
 • CPR-nummer videregives på baggrund af et samtykke fra dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a,  jf. art. 6, stk.1, litra a, og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer samt de almindelige- og følsomme personoplysninger er nødvendig, da PFA er retlig forpligtet til efter hvidvaskloven at legitimere og risikovurdere kunder (herunder vurdere om du er politisk eksponeret eller nærtstående til en politisk eksponeret person) samt underrette Hvidvasksekretariatet  om mistanke med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).

Videregivelse af dine personoplysninger
PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

 • Videncenter for Helbred & Forsikring, fx ved afslag på oprettelse.
 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.
 • Din arbejdsgiver eller en forsikringsformidler, som assisterer din arbejdsgiver/organisation eller dig vedrørende forhold om din pensionsordning.

Rådgivning og øvrig administration af ordninger

Vi behandler dine personoplysninger, når vi rådgiver og administrerer din ordning hos PFA. Det kan fx være:

 • når vi rådgiver dig, kommunikerer med dig, eller når du gør brug af personaliserede digitale løsninger fra os.
 • når vi administrerer indbetalinger og udbetalinger på din pensionsordning.
 • når vi sender dig oplysninger om ændringer i din pensionsoversigt, dine vilkår og anden administrativ information.
 • når vi rådgiver den virksomhed, hvor du er ansat, eller den organisation, som du er medlem af for, at de løbende kan vurdere, om de ønsker justeringer af ordningen.

Vi anvender, analyserer og sammenstiller automatisk de oplysninger, som vi indsamler, for at kunne give dig målrettet og relevant information (under det man juridisk kalder ”profilering”). PFA sørger på den måde for, at du får de informationer, som vi vurderer, er af størst værdi for dig.

 • Vi rådgiver fx vores kunder i forbindelse med livshændelser som giftemål, skilsmisser og boligkøb. Derfor kan vi fx have brug for at finde alle de kunder, der er flyttet inden for den seneste år, så vi kan fortælle dem, hvordan de kan tilpasse deres ordning, når der sker store ændringer i deres privatøkonomi.
 • Vi skaber bedre kundeoplevelser med differentierede budskaber, relevante produktanbefalinger og  kundefordele.
 • Vi rådgiver vores kunder i forbindelse med lovændringer. Hvis der sker en lovændring, som berører et specifikt pensionsprodukt, vil vi finde den gruppe af kunder, som har netop dette pensionsprodukt, så vi kan skrive til dem og forklare, hvad lovændringen betyder for dem.
Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, civilstand, CPR-nummer, køn, kunde- eller policenummer, legitimationsoplysninger (fx pas), oplysninger om dit engagement i PFA Pension (fx din indbetaling, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter), størrelse på pensionsopsparing, betalingsoplysninger, oplysninger om folkepension, oplysninger om dit ansættelsesforhold (fx arbejdsgiver og lønoplysninger), kommunale oplysninger, oplysninger om formueforhold, oplysninger om eventuel forsvinden, oplysninger som du har valgt at dele med os på Mit PFA (fx om ordninger i andre pensionsselskaber, hvis du har uploadet PensionsInfo, skatteoplysninger, hvis du har uploadet e-skat eller oplyst dem på anden vis) og personoplysninger om nærtstående (fx ægtefælle/samlever/børn) og visse tilfælde oplysninger om nære samarbejdspartnere.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger og oplysninger om fagforeningsforhold. PFA kan også i visse tilfælde behandle oplysninger om dit politiske engagement i forbindelse med opfyldelse af hvidvasklovgivningen.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

I rådgivningstilfælde bruger vi oplysninger, som vi har i vores system eller på Mit PFA. Herudover vil vi ofte få supplerende personoplysninger fra dig. Det kan være personoplysninger, som vi modtager fra dig via Mit PFA. Når du giver os dine oplysninger via MitPFA, sikres det, at dataoverførslen sker via en sikker forbindelse til PFA.

Når PFA ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:

 • Arbejdsgiver, forsikringsmægler eller organisation (som du er medlem af), fx hvis du skifter overenskomst, eller der sker en ændring i dit ansættelsesforhold.
 • Tidligere pensions- og forsikringsselskab, fx hvis din pension ønskes overført fra et andet selskab til PFA.
 • Banker og andre pengeinstitutter, fx hvis din pension ønskes overført fra et andet selskab til PFA.
 • Offentlige myndigheder.
 • CPR-registeret ved adresseændring eller ændring af civilstand.
 • Internationale informationsudbydere og offentlige tilgængelige kilder.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen/pensions- og forsikringsordningen, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at give din virksomhed eller den organisation, som du er medlem af, anonymiserede rapporter om den pensions-og forsikringsaftale, som de har indgået med PFA (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at give dig en bedre kundeoplevelse med differentierede budskaber og bevare dig som kunde i PFA (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Behandling af følsomme personoplysninger er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b og litra f, og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver og rådgivning ( lov om forsikringsvirksomhed § 69, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven §11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Videregivelse af CPR-nummer er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer samt de almindelige- og følsomme personoplysninger  er nødvendig, da PFA er retligt forpligtet til efter hvidvaskloven at legitimere og risikovurdere kunder samt underrette Hvidvasksekretariatet  om mistanke med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. PFA indhenter personoplysninger om dig i forbindelse med kundekendskabsprocedurer og som følge af undersøgelse, notering og overvågning af pensionsordningen (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra g og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af dit CPR-nummer og almindelige personoplysninger er nødvendig, da PFA er retligt forpligtet til at indberette til SKAT efter skattekontrolloven. Herudover har PFA pligt til at tilbageholde skat ved udbetaling af pensionsopsparing til dig. I den forbindelse videregiver PFA dine personoplysninger efter pensionsbeskatningsloven. CPR-nummer videregives med henblik på identifikation af kunden ved indberetning af økonomiske oplysninger og udbetaling af skat (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
 • Videregivelse af dit CPR-nummer og almindelig personoplysninger til banker og andre pengeinstitutter er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen/pensions- og forsikringsordningen, som vi har med dig (lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 3).
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

 • Din arbejdsgiver eller en forsikringsformidler, som assisterer din arbejdsgiver/organisation eller dig vedrørende forhold om din pensionsindbetaling. 
 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.
 • Banker og andre pengeinstitutter ved flytning af depoter.
 • Offentlige myndigheder fx SKAT i forbindelse med lovpligtige indberetninger.

Skadesbehandling og udbetaling af forsikringer

Vi behandler dine personoplysninger, når vi vurderer, om vi kan tilbyde behandling eller udbetale forsikring i forbindelse med en skade eller i forbindelse med forebyggelse af en skade. Vi behandler også dine oplysninger til at vurdere risikoen for svindel i din sag og på baggrund heraf eventuelt foretage yderligere undersøgelser. Vi følger brancheforeningen Forsikring & Pensions kodeks om forsikringssvindel.

Vi anvender, analyserer og sammenstiller automatisk de oplysninger, som vi indsamler, for at kunne tilbyde dig målrettet og relevant skadesbehandling (under det man juridisk kalder ”profilering”).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, policenummer, begunstigelse, oplysninger om praktiserende læge, oplysninger om behandlingssted, oplysninger om dit ansættelsesforhold (fx arbejdsgiver og lønoplysninger), betalingsoplysninger, indtægts- og formueforhold, sygemelding (uden angivelse af hvad du fejler), såfremt din arbejdsgiver har tilsluttet sig EarlyCare Proaktiv kontakt, oplysninger om offentlige ydelser, kontaktpunkter med PFA (herunder brug af Mit PFA samt mail korrespondance), risikoscore, hvis du har anmeldt en skade, samt for selvstændige tillige regnskaber for virksomheden, fritidsaktiviteter, familierelationer (ægtefælle/samlever/børn), civilstand og oplysninger om sociale problemer (der ikke er relateret til helbred).

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger): 
Helbredsoplysninger og i særlige tilfælde oplysninger om religiøs overbevisning, oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller oplysninger om seksuelle forhold.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Du er den primære kilde til personoplysninger om dig selv, og vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig. Det vil typisk være på Mit PFA, som sikrer, at dataoverførslen sker via en sikker forbindelse til PFA, eller det kan være ved telefonisk kontakt.

Når PFA ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:

 • Arbejdsgiver.
 • Tidligere pensions- og forsikringsselskab (hvis din pension eller forsikring er overført fra et andet selskab).
 • Sygehuse, praktiserende læge, øvrige læger og behandlingssteder, såsom speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter m.fl.
 • Offentlige myndigheder.
 • Offentlige og private registre.
 • Sociale medier.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for at opfyldeaftalen/pensions- og forsikringsordningen, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig til forebyggelse af misbrug af forsikringen (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Indsamling af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig til forebyggelse af sygefravær (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Indsamling, anvendelsen og videregivelse af helbredsoplysninger er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b og litra f, og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver og rådgivning (lov om forsikringsvirksomhed § 69, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven §11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Videregivelse af CPR-nummer er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1).
 • Videregivelse af almindelige - og følsomme personoplysninger sker i andre tilfælde med dit  samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3) eller på baggrund af lov, herunder kan vi videregive til Patienterstatningen på baggrund af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra g og lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet). 
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

 • Arbejdsgiver. Vi orienterer fx arbejdsgiver, hvis udbetalingen fra en forsikring sker til dem, men vi giver ikke oplysninger om skadens art og omfang uden samtykke fra dig.
 • Forsikringsmægler. Vi orienterer forsikringsmægleren (hvis det er relevant) om, at du har fået tilkendt udbetaling ved nedsat erhvervsevne, men der gives ikke oplysninger om skadens art, omfang og beløb.
 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support, leverandørydelser og formidling af sundhedsydelser.
 • Videncenter for Helbred og Forsikring. Vi videregiver i særlige tilfælde oplysninger for at få en udtalelse med henblik på, at vi kan træffe en afgørelse.
 • Offentlige myndigheder, fx Patienterstatningen. Vi videregiver oplysninger på baggrund af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
 • Sygeforsikring ”danmark”. Hvis kunden er medlem af Sygeforsikring ”danmark”, videregiver vi personoplysninger hertil i forbindelse med mulig refusion.
 • Repræsentanter, såsom advokater eller fagforening.

Når din ordning ophører

Vi behandler dine personoplysninger, når din ordning ophører. Det kan fx være:

 • når din virksomhed eller organisation skifter pensionsselskab og opsiger pensions- og forsikringsordningen hos PFA.
 • når du fratræder din stilling ved jobskifte.
 • når du vælger at opsige en frivillig aftale om pension/forsikring med PFA.
Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, kunde- og policenummer, oplysninger om dit ansættelsesforhold og fratrædelsesdato.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Ud over de oplysninger, vi får fra dig, indsamler vi også oplysninger fra din arbejdsgiver, medmindre der er tale om en privat ordning.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen/pensions- og forsikringsordningen, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver og rådgivning ( lov om forsikringsvirksomhed § 69, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven §11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b ).
 • Videregivelse af CPR-nummer er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Anvendelse og videregivelse af dine følsomme personoplysninger er nødvendig for, at retskrav kan fastsættes, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b og litra f, og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger og dit CPR-nummer sker i andre tilfælde på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 samt databeskyttelsesforordningen art. 6, litra a, og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3.
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Dit nye pensions- og forsikringsselskab, hvis din arbejdsgiver/organisation skifter pensions- og forsikringsselskab.
 • Banker og andre pengeinstitutter ved overførsel af din pensionsordning efter dit ønske.
 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.

Klagebehandling

PFA har ansvar for at rådgive dig om din pensions- og forsikringsordning samt sikre dig en fair behandling, herunder at du får de udbetalinger, du er berettiget til, hverken mere eller mindre. Det kan en gang imellem give anledning til klager.

Vi anvender fx dine personoplysninger til at behandle en eventuel klage fra dig over en afgørelse, der er truffet af PFA. Det kan også være, at du ikke er tilfreds med svaret i klagebehandlingen og vælger at klage over PFA til Ankenævnet for Forsikring eller at anlægge sag mod PFA ved domstolene. I disse tilfælde vil vi også anvende dine personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, kunde- eller policenummer, oplysninger om dit engagement i PFA (fx din indbetaling, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter), begunstigelse, skatteoplysninger, fritidsaktiviteter, formueforhold, oplysninger om dit ansættelsesforhold (fx arbejdsgiver og lønoplysninger), erhvervssituation, familierelationer (ægtefælle/samlever/børn), civilstand og oplysninger om sociale problemer (der ikke er relateret til helbred).

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger): 
Helbredsoplysninger og i særlige tilfælde oplysninger om religiøs overbevisning, oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller oplysninger om seksuelle forhold.

Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser:
Oplysninger om strafbare forhold.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Når PFA ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:

 • Arbejdsgiver, forsikringsmægler eller organisation (som du er medlem af).
 • Repræsentanter, såsom advokat eller fagforening.
 • Tidligere eller andet pensions- og forsikringsselskab, fx hvis din pension eller forsikring er overført fra et andet selskab.
 • Offentlige myndigheder (fx kommunale dokumenter ved invalidepensionssager).
 • Offentlige myndigheder i forbindelse med sager (fx ved Datatilsynet eller Finanstilsynet).
 • Sygehuse, praktiserende læge, øvrige læger og behandlingssteder, såsom speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer m.fl.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • De almindelige personoplysninger indsamles, anvendes og videregives ud fra en interesseafvejning i forhold til, at retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende og forsvares af PFA, hvis en kunde klager over en afgørelse truffet af PFA (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3). 
 • Indsamling og anvendelse af almindelige og følsomme personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c og art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk.1, litra c). PFA har en retlig forpligtelse efter bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager. 
 • De følsomme personoplysninger indsamles, anvendes og videregives, hvis de er nødvendige for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af PFA (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b, og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver eller rådgivning (lov om forsikringsvirksomhed § 69, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven  § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.
 • Videregivelse af CPR-nummer er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1).
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af oplysninger om strafbare forhold er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 8, stk. 5 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningen art. 9 stk. 2, litra f).
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Repræsentanter, såsom advokat eller fagforening.
 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.
 • Offentlige myndigheder i forbindelse med myndighedssager, fx Datatilsynet eller Finanstilsynet.
 • Bank og pengeinstitut i forbindelse med udbetaling til dig eller afklaring af udbetaling.
 • Domstole og ankenævn.

Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og løsninger.

PFA har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden fra PFA, der er relevant for dig, når det gælder din pension. PFA giver dig nyheder og viden om dine fordele, som er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit liv.

Vi anvender, analyserer og sammenstiller automatisk de oplysninger, som vi indsamler, for at kunne give dig målrettet og relevant information (under det man juridisk kalder ”profilering”). PFA sørger på den måde for, at du får de informationer, som PFA vurderer, er af størst værdi for dig.

Du kan give dit samtykke til, at PFA må sende markedsføring til dig via de kanaler, der er angivet i samtykket.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, formueforhold, oplysninger om dit engagement i PFA (fx din indbetaling, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter), lønoplysninger, skatteoplysninger, civilstand, familieforhold (ægtefælle/samlever/børn), demografiske forhold, din adfærd på PFA’s digitale kanaler (fx hvilke mails du åbner, hvilke artikler du læser, og hvad du interesserer dig for på Mit PFA), din kommunikation med PFA (fx hvis du har spørgsmål til din pensionsordning, ønsker at booke en rådgivning eller ønsker yderligere viden om et af vores produkter), offentligt tilgængelige eller købte data fra bl.a. BBR, CVR og Danmarks Statistik (fx værdien af boliger, ejerskabsforhold i virksomheder og demografiske forhold), oplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer, evalueringer og lignende (fx hvad du synes om vores kundeservice eller om vores produkter).

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis PFA modtager nye personoplysninger om dig, vil det være:

 • Oplysninger om, hvilke mails/artikler mv. der åbnes i markedsføringsmateriale fra PFA.
 • Oplysninger fra offentlige tilgængelige registre (fx Danmarks Statistik, BBR og CVR-registret).
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre PFA’s produkter (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

I visse tilfælde indhenter PFA desuden dit samtykke efter databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra a og lov om forsikringsvirksomhed § 85, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, herunder ved videregivelse af personoplysninger i markedsføringsøjemed.

Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.

Analyse, statistik, innovative initiativer og profilering

Analyse og statistik

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan være:

 • Interne undersøgelser, analyser og lønsomhedsvurderinger
 • Solvensopgørelser og lovpligtige solvensrapporteringer
 • Aktuarberetning
 • Statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning vedrørende årsager til sygdom, sygdomsmønstre og sammenhæng til dødelighed.
Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med at PFA udarbejder statistikker og analyser, behandler vi forskellige personoplysninger om dig. Personoplysningerne vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, køn, kunde- eller policenummer, begunstigelse, oplysninger om dit engagement i PFA (fx din indbetaling, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter), oplysninger om dit ansættelsesforhold (fx arbejdsgiver og lønoplysninger), pensionsindbetaling, skatteoplysninger, formueforhold, depotstørrelse, familierelationer (ægtefælle/samlever/børn), oplysninger om dødsfald og oplysninger om forsvinden.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger for at kunne drive forsvarlig forsikringsvirksomhed ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler PFA efter Solvens II forordningen, POG (IDD)-forordningen vedrørende krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører samt lov om forsikringsvirksomhed (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra c, og fsva. CPR-nummer, databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og nr. 3). Den retlige forpligtelse findes i lov om Danmarks Nationalbank (”statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde”) og i lov om forsikringsvirksomhed (”de oplysninger der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed”).
 • PFA udarbejder statistikker, analyser og lovpligtige rapporteringer på en række områder, herunder solvensopgørelser, hensættelser, risikorapportering, bestandsrapporter, afløbsanalyser, simulering af forventede og aktuelle skadesforløb/risikoafdækning i forhold til de enkelte forsikringsprodukter, bl.a. produktrentabilitet, tarifering og skadesudvikling samt i forhold til forsikringsporteføljen som helhed. PFA behandler følsomme personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser efter Solvens II forordningen, lov om forsikringsvirksomhed samt ledelsesbekendtgørelsen (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk. 1, litra c). Det følger blandt andet af ovenstående, at PFA er pålagt at foretage beregningerne og analyserne.
 • PFA udarbejder analyser af sammenkørte oplysninger om skader, sygdom, sygdomsmønstre og sammenhæng til dødelighed. Analyserne foretages med det formål at mindske risikoen for sygdom og død samt at opnå generel viden om effekten af forebyggende indsatser til gavn for samfundet. Disse analyser foretages på baggrund af POG (IDD)-forordningen vedrørende krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk 1, litra c).
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Danmarks Statistik
 • Finanstilsynet
Innovative initiativer og profilering

Vi behandler personoplysninger om kunder fra forskellige kilder til forskningsformål i form af udvikling, træning og løbende monetoring af algoritmer, statistik samt innovative initiativer (’forskning’) med henblik på udvikling af støtteværktøjer, som kan udlede forhold om kunders tilsyneladende statistisk ensartede forhold. De udviklede støtteværktøjer indeholder ikke personoplysninger. Støtteværktøjerne indgår i PFA´s driftsmæssige aktiviteter, kundebetjening og lovopfyldelse og som beslutningsunderstøttelse for vores forretningsenheder.

Der er tale om følgende forskningsformål:

Mistanke om forsikringssvindel

Støtteværktøjet kan anvendes til at beregne en risikoscore for mulig forsikringssvindel på kundeniveau.

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med forskningen behandler vi forskellige personoplysninger. Det vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Kontaktoplysninger, kunde- eller policenummer, køn, alder, dækningskriterier, antal virksomheder på kundens adresse, ejerandel, økonomiske oplysninger og arbejdsforhold.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis PFA modtager nye oplysninger, vil det være:

 • Adresseoplysninger fra dawa.aws.dk og aggregerede statistiske oplysninger fra Danmarks statistik. 
 • Oplysninger fra CVR.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Vi behandler personoplysninger til forskning af væsentlig samfundsmæssig betydning for at forebygge og opdage mulig forsikringssvindel med henblik på at sikre, at kundernes krav på erstatning er berettiget, og at kunder ikke skal betale højere præmier end nødvendigt pga. forsikringssvindel (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1).

Mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme

Støtteværktøjet kan anvendes til at forebygge og opdage risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med forskningen behandler vi forskellige personoplysninger. Det vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Kunde- eller policenummer, køn, alder, civilstand, økonomiske oplysninger og arbejdsforhold samt oplysninger fra folkeregisteret.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis PFA modtager nye oplysninger, vil det være:
 • PEP (politisk eksponerede personer) - og sanktionslister.
 • Adresseoplysninger fra dawa.aws.dk og aggregerede statistiske oplysninger fra Danmarks statistik.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Behandling af personoplysninger til forskning er nødvendig af hensyn til at udføre en opgave i samfundets interesse, nemlig til at forebygge og opdage risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e).

Kundeoplevelser, -information og- rådgivning

Støtteværktøjet indeholder generelle profiler for kunder og kundegrupper. Støtteværktøjet kan anvendes til at skabe en bedre kundeoplevelse med målrettede budskaber ved rådgivning og marketing. Herudover indgår støtteværktøjet i vores indsatser for at fastholde kunder (forudsigelse af churn). 

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med forskningen behandler vi forskellige personoplysninger:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Kunde- eller policenummer, køn, økonomiske oplysninger, branche for ansættelse samt oplysninger fra folkeregisteret om bl.a. ændringer i adresse og civilstand, kontakter med PFA (bl.a. datoer for rådgivningsaktiviteter samt besøg og indtastede oplysninger på Mit PFA, oplysninger fra Pensionsinfo indhentet via Mit PFA, fx størrelse af eksterne depoter). 

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis PFA modtager nye oplysninger, vil det være:

 • Adresseoplysninger fra dawa.aws.dk og aggregerede statistiske oplysninger fra Danmarks statistik.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Vi behandler personoplysninger til forskning for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig til at skabe bedre kundeoplevelser, -information og -rådgivning (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Forebyggelse af risiko for skader

Støtteværktøjet indeholder generelle profiler for kunder og kan hjælpe med at forudsige forsikredes risiko for langtidssygdom samt måle effekten af PFA's målrettede sundhedstilbud.

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med forskningen behandler vi forskellige personoplysninger om dig. Det kan være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Kunde- eller policenummer, køn, civilstand, brug af forsikringer, økonomiske oplysninger og arbejdsforhold, oplysninger fra folkeregisteret om bl.a. ændringer i navn, adresse og civilstand, kontaktpunkter med PFA (herunder brug af Mit PFA samt mail korrespondance).

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis PFA modtager nye oplysninger, vil det være:

 • Adresseoplysninger fra dawa.aws.dk og aggregerede statistiske oplysninger fra Danmarks statistik.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Vi behandler oplysninger til forskning for at opdage længerevarende sygdom og til en vis grad forebygge sådanne sygdomme samt måle effekten af PFA's målrettede sundhedstilbud (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1).

Optimering af PFA’s interne forretningsprocesser

Støtteværktøjet kan anvendes til at optimere vores interne forretningsprocesser ved besvarelse af korrespondance i PFA’s kontaktcentre, opfølgning på skader på relevante tidspunkter, sammenligning af ensartede sager, samt scanning for uvedkommende fortrolige og følsomme personoplysninger i kunders anmodning om indsigt.

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med forskningen behandler vi forskellige personoplysninger. Det vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, kunde- eller policenummer, alder, dækningskriterier, brug af forsikringer, økonomiske oplysninger og arbejdsforhold samt kontakter med PFA (bl.a. datoer for rådgivningsaktiviteter, besøg på Mit PFA, oplysninger fra PensionsInfo indhentet via Mit PFA, fx størrelse af eksterne depoter) samt svar på spørgeskemaer om tilfredshed og selvvurderet helbred. 

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis PFA modtager nye oplysninger, vil det være:

 • Adresseoplysninger fra dawa.aws.dk og aggregerede statistiske oplysninger fra Danmarks statistik.
 • Oplysninger fra CVR.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Behandling af personoplysninger til forskning er nødvendig af hensyn til at udføre en opgave i samfundets interesse, nemlig til at hjælpe med at kontakte kunder på relevante tidspunkter og svare hurtigt og korrekt på kunders spørgsmål (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1).

Overholdelse af lovmæssige forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger ved lovpligtige indberetninger, og når vi skal sikre, at vi overholder gældende lovgivning om fx hvidvask, persondata og forsikringsvirksomhed.

Vi anvender, analyserer og sammenstiller automatisk de oplysninger, som vi indsamler for at kunne forebygge og opdage risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme (under det man juridisk kalder ”profilering”):

PFA indsamler, anvender og videregiver dine oplysninger med henblik på at overholde  databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning som fx lov om forsikringsvirksomhed. Det kan fx være:

 • Dokumentationspligt
 • Lovpligtige indberetninger til myndighederne
 • Overholdelse af principper for behandling af personoplysninger og det juridiske grundlag for behandlingen
 • Beskyttelse af personoplysninger ved iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, fx for at hindre uautoriseret adgang til PFA’s it-systemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og derefter rapportering til kunder eller andre berørte og til Datatilsynet
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder og andre,
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra Datatilsynet og Finanstilsynet
 • Håndtering af tvister fx ankenævnssager og retssager
 • Statistik

Ydelser og udbetaling til ægtefæller, samlever og børn

Hvis du er ægtefælle/registreret partner, samlever, tidligere ægtefælle eller registreret partner, begunstiget eller nærmeste pårørende til en pensions- eller forsikringskunde hos PFA, anvender vi dine personoplysninger til bl.a. administration af udbetaling til dig ved dødsfald eller ved deling af pensionsordning ved fx skilsmisse.

Kategorier af personoplysninger

Vi anvender forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, legitimationsoplysninger (fx pas, hvis du ikke kan legitimeres via CPR-registeret), betalingsoplysninger, familierelationer (ægtefælle/registreret partner/samlever/børn), lønoplysninger, vielsesdato og civilstand (herunder eventuelt separations- og/eller skilsmissebevilling eller –dom).

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Når PFA ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:

 • Offentlige myndigheder (fx SKAT, skifteretten)
 • Boet efter afdøde
 • Nets Denmark A/S (oplysninger om NEM-konto til brug for udbetaling)
Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). PFA har en retlig forpligtelse efter skattekontrolloven til at tilbageholde skat ved udbetaling af pensionsopsparing til dig. PFA videregiver dine personoplysninger til SKAT efter pensionsbeskatningsloven.
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c). PFA er efter hvidvaskloven retligt forpligtet til at legitimere og risikovurdere dig samt underrette Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) om mistanke med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. PFA har også en retlig forpligtelse efter forsikringsaftaleloven til at underrette Skifteretten om begunstigelsesindsættelser.
 • Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).
 • CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver eller rådgivning (lov om forsikringsvirksomhed § 69, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Videregivelse af CPR-nummer er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1).
 • CPR-nummer videregives for at kunne identificere dig ved indberetning af økonomiske oplysninger (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og lov om forsikringsvirksomhed § 82)
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Offentlige myndigheder, fx Skifteretten og SKAT i forbindelse med tilbageholdelse af boafgift og skat.
 • Repræsentanter for boet.
 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.

Kontaktformularer og optimering af brugeroplevelse på PFA's hjemmesider og apps

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmesider og apps. Dette kan fx være oplysninger om din adfærd, som vi indsamler ved brug af cookies for at optimere brugeroplevelsen på PFA’s hjemmesider og apps, eller når du henvender dig via vores kontaktformularer (fx hvis du har spørgsmål til vores produkter eller til din ordning hos PFA eller ved kampagner). Du har desuden mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular for klager (hvis du fx vil klage over en afgørelse).

I forhold til behandling af klager henviser vi dig til formålet ”klagebehandling” under punkt 6.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer PFA de oplysninger, som du selv afgiver. Det kan fx være navn, kontaktoplysninger, fødselsdato og dit CPR-nummer, som benyttes til at identificere dig og behandle din henvendelse.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Når du bruger vores hjemmesider og apps, indsamler PFA personoplysninger om din adfærd fra disse kilder:

 • PFA anvender cookies på PFA’s hjemmesider og app’s med det formål at få hjemmesiden til at fungere, til statistik og til markedsføring, samt for at undersøge, hvordan siderne besøges, og hvordan brugerne navigerer på siderne.
 • Du kan læse nærmere om  PFA’s brug af cookies og behandling af personoplysninger i dette link: Brug af cookies (pfa.dk)
  Her kan du også læse om, hvordan du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke, og om hvordan du kan blokere for cookies i din browser
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen/pensions- og forsikringsordningen, vi har med dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • De almindelige personoplysninger indsamles, anvendes og videregives ud fra en interesseafvejning i forhold til, at retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende og forsvares af PFA, hvis en du klager over en afgørelse truffet af PFA, eller for at kunne besvare andre henvendelser fra dig (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3).
 • CPR-nummer indsamles og anvendes med henblik på nødvendig entydig identifikation i relation til eksisterende kundeforhold ved varetagelse af administrative opgaver eller rådgivning (lov om forsikringsvirksomhed § 69, jf. databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b).
 • Videregivelse af CPR-nummer er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 og databeskyttelsesloven § 7, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og lov om forsikringsvirksomhed § 82, jf. forordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1).
 • Vi indsamler dine personoplysninger ved hjælp af cookies, når du besøger vores hjemmesider og apps baseret på dit cookie-samtykke, jf. databeskyttelsesforeningen art. 6, stk. 1, litra a. 
  De personoplysninger, som vi har indsamlet via nødvendige cookies, behandler og videregiver vi under hensyn til legitime interesser (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f) i, at få hjemmesiden eller app'en til at fungere gennem  aktivering af grundlæggende funktioner som fx side-navigation og adgang til  sikrede områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser. Samarbejdspartnerne handler alene på vegne af PFA, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

Videoovervågning i PFA’s reception

PFA’s reception er videoovervåget for at skabe tryghed, forebygge og opklare kriminalitet.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Videooptagelser fra PFA’s reception.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser
Eventuelle strafbare forhold begået i PFA’s reception.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

PFA indsamler dine personoplysninger, når du befinder dig i PFA’s reception.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • De personoplysninger, som vi har indsamlet via videoovervågningen, behandler og videregiver vi under hensyn til legitime interesser i at skabe tryghed, forebygge og opklare kriminalitet (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • De personoplysninger, som vi indsamler via videoovervågning, videregiver vi til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed (tv-overvågningsloven § 4 C).
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.
 • Politiet, hvis nødvendigt.
Opbevaring

Videooptagelserne opbevares i 30 dage, hvorefter de slettes.

Leverandører og samarbejdspartnere (ikke relevant for dig som kunde i PFA)

Vi indsamler i nogle tilfælde personoplysninger om dig, hvis du er ansat hos en af vores samarbejdspartnere (mægler) eller leverandører (herefter benævnt aftalepart). Vi indsamler disse personoplysninger, når du handler på aftalepartens vegne som kontaktperson for aftaleparten, fx ved indgåelse af kontrakter med PFA eller ved levering af ydelser til PFA.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, dine kontaktoplysninger hos vores aftalepart, hvor du er ansat (fx din arbejds-email) , stilling og log-in.

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

PFA indsamler dine personoplysninger fra disse kilder:

 • Hvis vi ikke har modtaget personoplysningerne fra dig, kan vi i nogle tilfælde få dem fra vores aftalepart, hvor du er ansat.
 • Vi indsamler personoplysninger om dig, når du ringer til PFA og har givet dit samtykke til, at samtalen må optages til uddannelse og læring.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Vi indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger til brug for indgåelse og opfyldelse af den kontrakt, vi har med aftaleparten (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Vi indsamler personoplysninger om dig, når du ringer til PFA og har givet dit samtykke til, at samtalen må optages til uddannelse og læring (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.

Optagelse af telefonsamtaler til uddannelse og læring

Når du ringer til os, kan vi i nogle tilfælde bede  om dit samtykke til at optage samtalen til uddannelse og læring.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger: 
Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, kunde- eller policenummer, stilling, oplysninger om dit engagement i PFA (fx din indbetaling, risikoprofil, forsikringer og eventuelle andre produkter), begunstigelse, skatteoplysninger, fritidsaktiviteter, formueforhold, oplysninger om dit ansættelsesforhold (fx arbejdsgiver og lønoplysninger), erhvervssituation, familierelationer (ægtefælle/samlever/børn), civilstand, oplysninger om praktiserende læge, oplysninger om behandlingssted, oplysninger om sociale problemer (der ikke er relateret til helbred) og oplysninger om offentlige ydelser.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger): 
Helbredsoplysninger og i særlige tilfælde oplysninger om fagforeningsforhold, religiøs overbevisning eller oplysninger om seksuelle forhold. 

Hvor får vi oplysninger om dig fra?

PFA indsamler personoplysninger om dig, når du ringer til PFA og har givet dit samtykke til, at samtalen må optages til uddannelse og læring. 

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler og anvender dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

 • De almindelige personoplysninger indsamles og anvendes ud fra et samtykke. (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). 
 • De følsomme personoplysninger indsamles og anvendes ud fra et samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk.1, litra a). 
 • Indsamling og anvendelse af CPR-nummer ud fra et samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 87, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a).
Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser.
2. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

PFA bruger leverandører og samarbejdspartnere, som varetager opgaver for PFA. Det betyder, at dine personoplysninger behandles af leverandører og samarbejdspartnere (databehandlere), når det er nødvendigt for, at databehandleren kan udføre den pågældende opgave for PFA.

PFA beskytter dine personoplysninger. Ved overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande, fx ved hosting- eller supportydelser fra en af PFA’s databehandlere, sikrer PFA et overførselsgrundlag og et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.  

Du kan få nærmere oplysninger om PFA’s overførsel af dine personoplysninger til tredjelande ved at kontakte PFA’s databeskyttelsesrådgiver. Du kan fra PFA’s databeskyttelsesrådgiver enten få udleveret en kopi af EU Kommissionens standardkontrakt, et andet juridisk grundlag for overførslen af personoplysninger, eller få oplysning om, hvor overførselsgrundlaget er blevet gjort tilgængeligt.

3. Opbevaring af dine personoplysninger

PFA opbevarer dine personoplysninger, indtil kundeforholdet er ophørt, og forældelsesfristerne i forældelsesloven er udløbet. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for PFA’s forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Der kan forekomme undtagelser, men PFA opbevarer dine personoplysninger som angivet nedenfor. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet.

Hovedregler Opbevaringsperiode
Personoplysninger der er en del af dit kundeforhold  med PFA (”den almindelige forældelsesfrist”) 10 år efter kundeforholdets ophør*
Forsikringstilbud, som du ikke accepterer inden acceptfristen 6 mdr. efter acceptfristens udløb
Hvis du trækker din ansøgning om forsikring tilbage efter indsendelse af helbredsoplysninger til PFA Personoplysninger slettes umiddelbart efter tilbagetrækning af ansøgningen
Hvis du får afslag på antagelse af forsikring eller individuel risikostigning 3 år efter ophøret af behandlingen af ansøgningen
Personoplysninger, som indhentes og behandles om dig til overholdelse af hvidvaskloven 5 år efter kundeforholdets ophør
Optagelse af telefonsamtaler til uddannelse og læring  3 mdr. efter tidspunktet for optagelse 

* PFA sender et brev til dig, når du ikke længere har pensionsordninger, forsikringer eller andre aftaler om ydelser i PFA. Er dit kundeforhold ophørt før tid, fx som følge af tilbagekøb eller overførsel, opbevarer PFA brevet som dokumentation for kundeophøret i 10 år efter det seneste tidspunkt, hvor du ville kunne have krævet ydelser, hvis de ophørte ordninger fortsat var i PFA. Der kan være karensperioder, der ikke er taget højde for i ovennævnte frist. I tillæg til den almindelige forældelsesfrist på 10 år anvender PFA en periodemæssig sikkerhedsmargin på et år, før oplysningerne slettes. Personoplysninger, der behandles til statistiske formål, opbevares i 30 år efter kundeforholdets ophør.

Hvis PFA eller kunden foretager en handling, der forlænger forældelsesfristen, fx anmeldelse af en skade, vil PFA udskyde sletning af personoplysningerne.

PFA sikrer, at personoplysninger, der er slettet fra systemer i drift, fjernes, hvis en backup genetableres.

4. Automatiske individuelle afgørelser

Vi anvender automatiserede individuelle afgørelser, når du ønsker at ændre din forsikringsordning i PFA, og det indebærer en risikostigning for PFA. Den generelle logik bag automatiseringen er, at systemet beregner, om du kan foretage den ønskede risikostigning på din ordning. Beregningen sker automatisk. Hvis det mulige udfald af behandlingen er et afslag, vil behandlingen overgå til en PFA-medarbejder, så automatiseringen ikke får negative konsekvenser for dig som kunde.

5. Pligtmæssig information

PFA har brug for personoplysninger om dig, når vi fx opretter og administrerer din pensions- og forsikringsordning. Hvis du ikke giver personoplysningerne til PFA, vil konsekvensen være, at PFA ikke kan varetage formålene ovenfor, fx at vi ikke kan oprette dig som kunde i PFA eller ikke kan ændre din pensionsordning.

6. Dine rettigheder

Når PFA behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger PFA behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.  

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning
Du kan se, hvornår PFA sletter dine personoplysninger under afsnit 3 – Opbevaring af dine personoplysninger. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet i PFA inden de angivne frister.

Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse PFA’s behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til PFA, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I samme tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger overdraget fra PFA til en anden dataansvarlig, fx til et andet pensions- og forsikringsselskab.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis PFA behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at PFA ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. PFA kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine personoplysninger på et andet grundlag end samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at PFA i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til PFA eller ved at sende et brev. Du kan også kontakte os via Mit PFA.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

7. Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over PFA’s behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til PFA, hvis du mener, at PFA har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få PFA’s forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, fremgår øverst på siden.