Forudsætninger og forbehold for opsparingsberegner

Opsparingsberegneren (herefter ”beregner”) er en simpel beregner som giver en ide om, hvordan saldoen på en given engangsindbetaling eller månedlig merindbetaling kan udvikle sig i fremtiden. Den visualiserer opsparingens værdi før skat i fremtidskroner.
Vi anbefaler Profil C, men valg af profil påvirker udviklingen
Udgangspunktet for forrentningen er vores (standard anbefalede) Profil C under PFA Investerer. Beregneren belyser, at opsparingens udvikling i høj grad påvirkes af din valgte risikoprofil samt tidshorisont, hvilket tilsammen giver en renters rente effekt på din opsparing. PFA opfordrer altid til at tage investeringsguiden på Mit PFA, hvis du er i tvivl om, du har rette risikoprofil.
Forenklinger og antagelser kan give betydelig usikkerhed

Beregneren baserer sig på en række forudsætninger, forenklinger og antagelser, som er forbundet med betydelig usikkerhed, og PFA påtager sig ikke ansvar for, hvis den faktiske opsparing afviger. PFA tager generelt forbehold for fejl og mangler i opsparingsberegneren. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod PFA som følge af tab forbundet med dispositioner, som du foretager på baggrund af anvendelsen af opsparingsberegneren. Brug af beregneren kan ikke betragtes som personlig rådgivning.

Der er ikke taget højde for følgende punkter ift. pensionsopsparing:

 • Betaling til evt. tilknyttede forsikringer på pensionsordningen
 • Eventuel modregning i sociale ydelser på udbetalingstidspunktet, fx folkepensionens tillæg
 • Værdien af evt. ligningsmæssige fradrag på indbetalingstidspunktet
 • Hvornår pensionen tidligst må starte udbetaling

Vil du se en detaljeret prognose for dine pensionsudbetalinger og for din samlede økonomi som pensionist, anbefales ”Udbetalingsplanen” på MitPFA.dk

Beregning af forventet meropsparing:
 • Den løbende merindbetaling indgår i beregningen efter arbejdsmarkedsbidrag (AMB), og reguleres årligt med en sats på 2%.
 • Løbende automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen før pension.
 • Den forventede pensionsalder er 69 år.
 • Afkastet af pensionsopsparing beskattes med 15,3 % PAL-skat.
 • Det forventede afkast følger af de af Rådet for Afkastforventninger fastlagte parametre for 2. halvår 2023, som benyttes af PFA i hele 2023. Afkastet er fratrukket løbende investeringsomkostninger defineret af Rådet for Afkastforventninger, mens alle øvrige omkostninger ikke er medregnet.
 • Der anvendes Rådets 3 tidshorisonter: år 1-5, år 6-10 og år 11+.
 • I beregningen vises den forventede meropsparing på udbetalingstidspunktet i fremtidskroner, hvilket svarer til det ekstra beløb, som i henhold til beregningen forventes at stå på din opsparing på udbetalingstidspunktet.
 • Beregningen sker i helårlige tidsskridt fra 1. januar 2024, og det antages i beregningerne at kunden har fødselsdag 1. januar og pensioneres 1. januar i pensioneringsåret. Det bidrager med en forskel ift. en tilsvarende prognose for en faktisk opsparing i PFA. Det er således forudsat at både indskud og løbende årlig indbetaling sker primo i det pågældende år.
 • Den samlede indkomstskat for personlige indkomst under 618.370 kr. før AMB er sat til 38,45 % (2023), mens den for personlig indkomst over 618.370 før AMB (svarende til lønindkomst på 51.530 kr. om måneden) er sat til 52,07 % (2023).

Ønsker du at eksekvere opsparingsplanen, skal du sikre dig, at pengene rent faktisk overføres og investeres som forudsat. Al investering sker på egen risiko.