PFA Plus markedsrente

Nu er dine pensions-udbetalinger for 2024 klar

Nu kan du se dine pensionsudbetalinger for 2024 i Mit PFA. 

Beløbet tager afsæt i størrelsen af din opsparing, som blandt andet er påvirket af afkastet på aktier og obligationer samt forventningerne til de fremtidige afkast. 

Udbetalingerne vil også afhænge af, hvor mange års forventet udbetaling, du har foran dig.

Sådan finder du beløbet i Mit PFA

Du kan med få klik finde frem til din udbetaling for 2023 inde på Mit PFA.

  • Log ind på mitpfa.dk med MitID
  • Vælg Din opsparing og herefter Udbetalingsplan
  • Med musen kører du ned i bunden af siden til området ’Aftalte udbetalinger’ 
  • Klik på bjælken med ’Prognose for udbetaling fra aftalt tidspunkt’
  • Med musen kører du ned i bunden af siden til området 'Se næste års udbetaling'.
           
  
 
 

Se video og tilmeld dig webinar

I videoen her ved siden af forklarer PFA’s privatøkonom Camilla Schjølin, hvad der påvirker dine udbetalinger.

Hvis du er interesseret i at vide mere og også få Camilla Schjølins gode råd til, hvordan du bedst muligt forbereder din økonomi på svingningerne i dine udbetalinger, så se vores webinar fra den 14. december 2023. Du kommer til webinaret ved at klikke på knappen her nedenfor.

 

Sådan investerer PFA din opsparing

I PFA arbejder vi kontinuerligt på at investere din opsparing bedst muligt ud fra din valgte investeringsprofil. Det gør vi blandt andet ved at have mange kilder til afkast – eksempelvis investeringer i aktier, som følger udviklingen på markederne, og investeringer fx i ejendomme og særlige obligationer, der er mindre sårbare over for inflation og uro på finansmarkederne. 2023 har været præget af rentestigninger, som har påvirket afkastet på obligationer og ejendomme negativt, mens afkastet på aktier har været positivt.
 

FAQ

1. Min udbetaling stiger i 2024 – hvad skyldes det?

Stigningen skyldes primært, at forventningerne til fremtidigt afkast for samtlige aktivklasser og specielt for aktier og obligationer er steget. De kunder, som ender med en positiv regulering for 2024, er primært dem, som har en høj andel i Høj risiko fonden.


2. Min udbetaling falder i 2024 – hvad skyldes det?

Den primære årsag er, at afkastet i 2023 har været lavere end forventet. Jo kortere tids udbetaling man har foran sig, desto større er påvirkningen. 

2023 har været præget af rentestigninger, som har påvirket afkastet på obligationer og ejendomme negativt. Obligationsafkastet har en relativ stor betydning for kunder på pension, da andelen i obligationer er højere i pensionsfasen end i opsparingsfasen.

For kunder med investeringsprofil B, C og D er forventningerne til fremtidigt afkast (udbetalingsrenten) sat op ved beregningen af 2024-ydelserne, hvilket modvirker faldet. Kunder med investeringsprofil A vil opleve de største fald, da afkastet i denne profil afviger mest fra det forventede, og derudover bliver udbetalingsrenten for 2024 sænket en anelse.


3. Påvirker den høje inflation min ydelse?

Inflationen påvirker ikke i sig selv beregningen af ydelsen. Hvis der er inflation, vil denne til gengæld forringe pensionsudbetalingernes købekraft over tid. Hvis vi skulle modvirke inflationens påvirkning, ville vi være nødt til at udbetale mindre fra start.   


4. Hvorfor reguleres pensionen hvert år?

Samlet set over pensionstilværelsen får man i markedsrente de ydelser, der er råd til ud fra den løbende opsparing. PFA tilpasser pensionerne på en måde, så ydelserne fremadrettet forventes at være nogenlunde lige store. I praksis vil ydelserne dog svinge, da markederne sjældent opfører sig præcis som forventet. Reguleringen af pensionsudbetalingen beregnes hovedsageligt ud fra følgende faktorer: Værdien af opsparingen, forventet levetid (for livspensioner) og en udbetalingsrente baseret på branchens afkastforudsætninger.

Hvis der er opnået et højere eller lavere afkast efter pensionsafkastskat end forudsat, eller hvis levetiderne har udviklet sig anderledes end forventet, vil pensionerne alt andet lige blive reguleret. Reguleringen kan også ske på grund af betaling for omkostninger eller forsikringer. Derudover vil en ændring af udbetalingsrenten også påvirke reguleringen.


5. Hvilken udbetalingsrente anvender PFA?

PFA indfører differentierede udbetalingsrenter i 2024:
 
• 3,4 % for opsparing i investeringsprofil A uden udbetalingssikring.
• 3,7 % for opsparing i investeringsprofil B uden udbetalingssikring.
• 3,9 % for opsparing i investeringsprofil C uden udbetalingssikring.
• 4,3 % for opsparing i investeringsprofil D uden udbetalingssikring.
• 3,0 % for opsparing i investeringsprofil A med udbetalingssikring.
• 3,2 % for opsparing i investeringsprofil B med udbetalingssikring.
• 3,9 % i PFA Valgfri og Du Investerer.


6. Hvorfor indfører PFA profilopdelte udbetalingsrenter?

Vi indfører differentierede profilopdelte udbetalingsrenter for bedre at kunne fastsætte udbetalinger ud fra investeringsprofilens forventede fremtidige afkast. Det forventes at ville medføre mindre udsving i fremtidige udbetalinger, da fremtidigt forventet afkast nu passer bedre til de underliggende investeringer i profilen.

Det forventede afkast er forskelligt i profilerne, da de har forskellige andele i Lav og Høj risiko fondene.

Tiltænkt fordeling i Lav og Høj risiko fonden ved pensionstidspunktet og frem:

Profil Andel i Lav risiko fond Andel i Høj risiko fond
A 90 % 10 %
B 80 % 20 %
70 %  30 % 
60 % 

40 % 

I PFA Valgfri og Du Investerer anvendes samme udbetalingsrente som i investeringsprofil C. De profilopdelte udbetalingsrenter vil fremadrettet være med til at sikre en mere stabil udbetaling.

7. Hvorfor har Lav risiko fonden klaret sig så dårligt i år?

De stigende renter i 2023 har medført, at Lav risiko fonden, som indeholder mange obligationer og ejendomme, har klaret sig dårligere end forventet. Stigende renter betyder faldende obligationskurser, hvilket har medført nedskrivninger på ejendomme.

Kunder med PFA Investerer vil i pensionsfasen have en stor andel i Lav risiko fonden.


8. Kan jeg ændre min investeringsprofil?

Ja, det kan du godt. Du kan altid ændre din investeringsprofil på Mit PFA, men vi anbefaler ikke, at du ændrer din investeringsprofil på grund af aktuelle udsving i markedet.
 
Hvis din holdning til afkast eller risiko har ændret sig, anbefaler vi, at du tager investeringsguiden på Mit PFA og får en anbefaling til, hvilken profil der passer til dine ønsker til afkast og risiko.


9.  Får jeg beregnet en ny ydelse, hvis jeg ændrer investeringsprofil?

Nej, din ydelse for 2024 er fastlåst. Hvis du ændrer investeringsprofil, vil udbetalingsrenten hørende til den nye investeringsprofil først blive anvendt ved beregningen af din udbetaling for 2025.


10. Skal Finanstilsynet ikke godkende en evt. nedsættelse af pensionen?

Nej, Finanstilsynet skal ikke godkende en nedsættelse. I PFA Plus med markedsrente er det almindeligt, at udbetalingerne justeres op og ned årligt afhængig af markedsafkastet mv.  Reguleringen af den årlige ydelse i markedsrente sker efter reglerne i det tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet.


11. Kan jeg bestille en beregning over reguleringen af min pension?

Det er desværre ikke en generel mulighed, men det er muligt at ringe til PFA Rådgivningscenter og få forklaret:
• ændringen i ydelse ud fra ændringer i levetidsforbedringer
• ændringen i din udbetalingsrente
• forskellen mellem det opnåede og det forudsatte afkast i 2023
• hvilke hændelser, der har påvirket udviklingen på opsparingen.


12. Kan man stille sin udbetaling i bero?

Livspensioner under udbetaling kan godt sættes på pause, efter man har startet sin udbetaling. Det er dog vores klare anbefaling, at man ikke gør det, da man altid har mest muligt ud af sin livspension, jo flere år man når at modtage sin udbetaling.

Ratepensioner under udbetaling kan ikke sættes i bero. Hvis man ønsker at stoppe udbetalingerne fra en ratepension, kræver det, at den ændres til en livspension.

En anden mulighed er at forlænge udbetalingsperioden, fx fra 15 år til 20 år. Det kan gøres pr. 1. januar hvert år, og hvis man ønsker det, så skal vi have besked senest 10. december for at kunne nå at lave ændringen til det nye år.

Vi anbefaler dog, at man ikke forlænger udbetalingen, medmindre man lige nu får mere udbetalt om måneden, end man reelt har brug for.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at den månedlige udbetaling vil ændre sig.

Det er ikke muligt at forkorte sin udbetalingsperiode, heller ikke selvom den tidligere har været kortere.


13. Ligger udbetalingerne fast for hele 2024? Hvad nu hvis der sker noget i løbet af året?

Udbetalingerne ændres i udgangspunkt ikke i løbet af året, så den månedlige udbetaling, som vi beregner for 2024, ligger som udgangspunkt fast for hele året, medmindre der er udbetalingsophør i løbet af året, opsparingen løber tør, eller udbetalingen påvirkes af andre årsager.
 
Du kan se næste års udbetaling på mitpfa.dk under punktet ”Udbetalingsplan”.


14. Hvis jeg ikke er startet udbetaling endnu, vil det så være en god idé at skubbe den og starte udbetaling senere?

Vi anbefaler, at man starter udbetaling af sine pensioner, når det passer ind i ens økonomi, og ikke lader sig påvirke af den aktuelle markedssituation.

Livspensioner bør som udgangspunkt altid starte udbetaling, når man går på pension. Ratepension og aldersopsparing bør vente, indtil man reelt har brug for pengene.


15. Hvorfor er der forskel på, hvor meget ens udbetalinger står til at falde i 2024, alt efter om man har livspension eller ratepension?

En vigtig faktor for, hvor stor en ændring man vil opleve fra 2023 til 2024, er, hvor lang tid pensionen forventes at skulle udbetales. Derudover er udbetalingsrenten steget for profilerne B, C og D, bl.a. på grund af rentestigningerne i 2023.

Stigningen i udbetalingsrenten har større betydning, jo flere års udbetaling man har foran sig. Da livspensioner typisk skal udbetales i flere år end ratepensioner, har den større effekt for livspensioner.


16. Hvorfor ser de forventede livrenteudbetalinger ud til at falde over de næste mange år?

Det skyldes typisk, at PFA skal oplyse alle tal i nutidskroner, og at inflationsudviklingen gør, at en forventet uændret udbetaling falder i nutidsværdi. Sagt på en anden måde, så vil en udbetaling på 100.000 kr. i år 2030 ikke være så meget værd, som en udbetaling på samme beløb lige nu.