Til dig som ikke indbetaler til din pensionsordning

Bankpension fusionerede med PFA den 1. oktober 2016. Vilkårene for din pensionsordning er baseret på det pensionsregulativ, som blev vedtaget på Bankpensions ekstra ordinære generalforsamling den 9. juni 2016, og som er beskrevet i det brev, som du modtog fra PFA i august 2016.

Hvis din pensionsordning er oprettet før den 1. oktober 2016, kan du nedenfor se, hvordan dine dækninger i det tidligere Bankpension er blevet overført til din ordning i PFA.

Pensionsordning med betinget garanti som der p.t. ikke indbetales til 

Hvis du har en indbetalingsfri ordning (fripolice) vil denne fortsætte. 

Forsikringer i PFA Plus

Dine forsikringer er, så vidt det er muligt, overført til din pensionsordning i PFA.

Forsikringer i PFA Plus - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved overgang til PFA Plus Hvad sker der ifm. fusionen?
Ophørende invalidepension

Løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne vurderes at være varigt nedsat med halvdelen eller to tredjedele, inden du fylder 65 år.

Udbetaling sker, når du fratræder dit job eller ansættes i fleksjob.

Standarddækningen er 60 % af din pensionsgivende løn, dog min 189.531 kr., og du kan vælge op til 80 % af din pensionsgivende løn

 

 

PFA Erhvervsevne

Løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne vurderes at være nedsat helbredsmæssigt og økonomisk med min. halvdelen eller to tredjedele, inden du fylder 65 år.*

Forsikringen kan fjernes eller nedsættes, hvis du har en hvilende ordning.

Udbetaling sker efter 6 måneders karens.

 Dit dækningsniveau fortsætter i PFA, dog maksimalt 2 mio. kr.

*Der gælder særlige regler for medarbejdere med helbredsmæssige problemer.

 

Midlertidigt tab af erhvervsevnen

Dækningen har samme niveau som ophørende invalidepension.

Løbende udbetaling i op til 36 måneder ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen med halvdelen eller to tredjedele inden du fylder 60 år.

Udbetaling sker efter 6 måneders karens.

 

PFA Erhvervsevne
Du får en dækning ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen på mindst halvdelen, og dækningen gælder, frem til du fylder 65 år.Hvis du har dækning ved Midlertidigt tab af erhvervsevne på fusionstidspunktet, får du en dækning ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen på mindst halvdelen, og dækningen gælder, indtil du fylder 65 år, det vil sige 5 år mere end tidligere.

Du har ikke mulighed for at fravælge dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne.

Præmiefritagelse
Bankpension overtager indbetalingen til forsikringerne, så dækningerne bevares.         
Indbetalingssikring

PFA overtager indbetaling til forsikringerne, så dækningen bevares.Du får et tilsvarende produkt.

Gruppelivssum

Engangsudbetaling hvis du dør, inden du fylder 67 år.

Standarddækning på 1.448.922 kr., der kan nedsættes til 434.676 kr. eller sættes op til 2.144.196 kr.

Betales med din opsparing.

PFA Liv

Engangsudbetaling hvis du dør, inden du fylder 65 år. Mulighed for at forlænge dækning til du fylder 67 år.

Samme dækningsniveau, dog maksimalt 2,4 mio. kr.

Kan fjernes eller nedsættes, hvis du har en hvilende ordning.

Betales med en særskilt indbetaling.Dit dækningsniveau fortsætter i PFA, dog maksimalt 2,4 mio. kr.

Betales med en særskilt indbetaling.

Ekstra sikring
Frivillig dækning som er supplement til gruppelivssum. Hvis du dør, før du går på pension, vil dine efterladte få udbetalt dækningen fratrukket dækning fra gruppelivssum.

Hvis du dør, efter du er gået på pension, vil din livsvarige pension blive udbetalt til dine efterladte i min. 10 år efter pensionering.
Opsparingssikring
Sikring af mest mulig opsparing ved død. Hvis du dør, efter du er gået på pension, vil din livsvarige pension blive udbetalt til dine efterladte i 15 år efter pensionering.

Ved pensionering vil du have mulighed for at sikre dine efterladte.Der sker ikke fradrag i udbetaling af opsparingssikring ved udbetaling af PFA Liv.

Opsparingssikring vil bortfalde, hvis du har en ægtefælle- /samleverpension.

Ægtefælle-/samleverpension

Frivillig dækning som udgør 0-80 % af din pensionsgivende løn og er enten 10 årig eller livsvarig.

Dækningen reguleres ift. din løn frem til pensionering, hvorefter dækningen fastsættes ift. din alderspension.

Ægtefælle-/samleverpension

Enten 10 årig eller livsvarig afhængig af dit oprindelige valg.

Dækningen reguleres ift. din løn frem til pensionering, hvorefter dækningen fastsættes ift. din alderspension.Ægtefælle/samlever skal være registreret med CPR-nr. for at modtage udbetaling.

Børnepension
Frivillig dækning, som udgør mellem 0-25 % af din pensionsgivende løn.

Udbetales til børn under 21 år ved død inden pensionstidspunkt, varig invaliditet og evt. ved pensionering (afhænger af din dækning).

Forældreløse børn modtager dobbelt udbetaling samt et ekstra beløb til deling.
Børnepension
Udbetales til børn under 21 år ved død inden pensionstidspunkt.


Ikke mulighed for udbetaling af børnepension, hvis du går på pension eller bliver invalid, og der udbetales ikke ekstra til forældreløse børn.
Kritisk sygdom

Udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme inden du fylder 67 år.

Standarddækning 201.628 kr. Kan vælges op til 640.372 kr.

Betales med din opsparing.

PFA Kritisk sygdom

Udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme inden du fylder 65 år.

Mulighed for at forlænge dækningen til 67 år.

Samme dækningsniveau, dog maksimalt 500.000 kr.

Betales med en særskilt indbetaling.

Dit dækningsniveau fortsætter i PFA, dog maksimalt 500.000 kr.

Betales med en særskilt indbetaling.

 

Opsparing i PFA Plus

Hvis du har en pensionsordning med en betinget garanti, vil din opsparing og eventuelle fremtidige indbetalinger, som udgangspunkt blive placeret i markedsrente i PFA Plus.

Her kan du få et overblik over, hvad der sker med din opsparing i forbindelse med fusionen:

Opsparing i PFA Plus - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved overgang til PFA Plus Forskelle i hovedtræk
Opsparing og indbetalinger

Din opsparing og dine indbetalinger er omfattet af en betinget garanti kaldet ”sikkerhedsnettet”. Det vil sige, at der er en bund under, hvor meget den årlige betingede garanterede pension kan falde fra et år til det næste.

Opsparing og indbetalinger

Den betingede garanti for din opsparing og indbetalinger vil bortfalde.

Du kan vælge at tilknytte en udbetalingssikring til investeringsprofil A og B, som sikrer, at dine udbetalinger ikke falder under et vist niveau.

Opsparing og indbetalinger

Den betingede garanti bortfalder.

Du vil have mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring.

 

Investering

Din opsparing og indbetalinger er investeret med en andel fra 0 – 100 % i henholdsvis aktier, obligationer og ejendomme afhængig af din investeringsprofil og evt. valg af livscyklus.

 

Investering

Din opsparing og dine eventuelle fremtidige indbetalinger vil blive investeret i PFA Investerer i en investeringsprofil, som ligner din nuværende investeringsprofil i Bankpension:

  • Investeringsprofilerne ”Meget lav risiko” og ”Lav risiko” vil blive investereret i investeringsprofil A
  • Investeringsprofilerne ”Mellem risiko” og ”Mellem risiko passiv” vil blive investeret i investeringsprofil B
  • Investeringsprofil ”Høj risiko” vil blive investeret i investeringsprofil C
  • Investeringsprofil ”Meget høj risiko” vil blive investeret i investeringsprofil D.
Investering

Alle investeringsprofiler er livscyklusprofiler, hvor andelen af risikofyldte aktiver nedtrappes i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen.

Individuel KundeKapital

Findes ikke.

 

Individuel KundeKapital

Du vil få KundeKapital for din opsparing og dine eventuelle fremtidige indbetalinger. Andelen af KundeKapital på dine indbetalinger svarer p.t. til 5 % af indbetalingerne til opsparing i PFA Investerer.

Du har mulighed for at fravælge KundeKapital for dine eventuelle fremtidige indbetalinger.            

Individuel KundeKapital

Du har mulighed for at fravælge KundeKapital på dine eventuelle fremtidige indbetalinger.

Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension
Ret til at få sum udbetalt ved pensionering. Summen kan komme til udbetaling fra din tidligste pensionsudbetalingsalder. Udbetaling er dog betinget af, at du ikke er tilkendt varig invalidepension, før du fylder 60 år, eller at du ikke er død inden pensionering.
Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension
Din ret til at få en sum udbetalt ved pensionering er ikke længere betinget af, at du ikke er tilkendt varig invalidepension. Summen kan udbetales fra din tidligste pensionsudbetalingsalder. Hvis du dør inden pensionering, vil summen blive udbetalt som den aktuelle værdi af din opsparing, og summen vil dermed ikke længere falde bort ved død.
Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension
Summen vil ikke længere bortfalde ved død, og det er ikke et krav, at du er varig invalid for at få udbetaling.
Forhøjet alderspension*
Ret til at ændre en del af den løbende livsvarige alderspension til en 10-årig forhøjet alderspension mod, at den livsvarige alderspension nedsættes.
Forhøjet alderspension
Du vil automatisk få en 10-årig ratepension, der udbetales ved pensionering og nedsætter din livsvarige livrente. Du kan ved pensionering vælge at ændre den 10-årige ratepension til en livsvarig livrente. Hvis du har ekstrasikring samtidig med din ret til forhøjet alderspension, bliver der tilknyttet en garanti til din ratepension. 
Forhøjet alderspension
Du vil automatisk få en 10-årig ratepension, der udbetales ved pensionering og nedsætter din livsvarige livrente.

*For medlemmer optaget i Bankpension før 1. januar 2011.

Pensionsordning med ubetinget garanti som der p.t. ikke indbetales til

Forsikringer i gennemsnitsrente

Dine forsikringer er, så vidt det er muligt, overført til din pensionsordning i PFA.

Forsikringer i gennemsnitsrente - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved overgang til gennemsnitsrente i pfa Hvad sker der ifm. fusionen?
Ophørende invalidepension

Løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne vurderes at være varigt nedsat med halvdelen eller to tredjedele, inden du fylder 65 år.

Udbetaling sker, når du fratræder dit job eller ansættes i fleksjob.

Standarddækningen er 60 % af din pensionsgivende løn, dog min 189.531 kr., og du kan vælge op til 80 % af din pensionsgivende løn.

Invalidepension

Løbende udbetaling, hvis du erhvervsevne er varigt nedsat helbredsmæssigt og økonomisk med mindst halvdelen eller to tredjedele, inden du fylder 65 år.*

Udbetaling sker efter 6 måneder.

 

Dit dækningsniveau fortsætter i PFA, dog maks. 80 %, hvis du har indbetalingspause og 2 mio. kr., hvis du har en indbetalingsfri ordning.

*Der gælder særlige regler for medarbejdere med helbredsmæssige problemer.

 

Midlertidigt tab af erhvervsevnen

Dækningen har samme niveau som ophørende invalidepension.

Løbende udbetaling i op til 36 måneder ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen med halvdelen eller to tredjedele inden du fylder 60 år.

Udbetaling sker efter 6 måneder.

 

Invalidepension

Du får en dækning ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen på mindst halvdelen, og dækningen gælder, til du fylder 65 år.

Hvis du har dækning ved Midlertidigt tab af erhvervsevnen på fusionstidspunktet, får du en dækning ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen på mindst halvdelen, og dækningen gælder, indtil du fylder 65 år, det vil sige 5 år mere end tidligere.

Præmiefritagelse

Bankpension overtager indbetaling til din pensionsordning, så der fortsat indbetales til opsparing, og forsikringerne bevares, hvis din erhvervsevne bliver dækningsberettiget nedsat.

Præmiefritagelse

PFA overtager indbetaling til pensionsordning, så der fortsat indbetales til opsparing, og forsikringerne bevares, hvis din erhvervsevne bliver dækningsberettiget nedsat.

 

Du får et tilsvarende produkt.               
Gruppelivssum

Engangsudbetaling hvis du dør, inden du fylder 67 år.

Standarddækning på 1.448.922 kr., der kan nedsættes til 434.676 kr. eller sættes op til 2.144.196 kr.

Betales med din opsparing.

Gruppelivssum

Engangsudbetaling hvis du dør, inden du fylder 65 år. Mulighed for at forlænge dækning til du fylder 67 år.

Kan nedsættes til 0 kr. Betales som en særskilt betaling.

Nuværende dækning fortsætter i PFA, dog maks. 800 %, hvis du har indbetalingspause og 2,4 mio. kr., hvis du har en indbetalingsfri ordning.

Kan nedsættes til 0 kr. Betales som en særskilt betaling.

Ekstra sikring
Frivillig dækning som er supplement til gruppelivssum. Hvis du dør, før du går på pension, vil dine efterladte få udbetalt dækningen fratrukket dækning fra gruppelivssum.

Hvis du dør, efter du er gået på pension, vil din livsvarige pension blive udbetalt til dine efterladte i min. 10 år efter pensionering.
Depotsikring

Sikring af mest mulig opsparing ved død.

Depotsikring kan vælges efter fusionens gennemførelse.

Der sker ikke fradrag i udbetaling af depotsikring ved udbetaling af PFA Liv.

Depotsikring vil bortfalde, hvis du har en ægtefælle- /samleverpension.

Ægtefælle-/samleverpension

Frivillig dækning som udgør 0-80 % af din pensionsgivende løn og er enten 10 årig eller livsvarig. 

Dækning reguleres ift. din løn frem til pensionering, hvorefter dækningen fastsættes ift. alderspension.

Ægtefælle-/samleverpension

Kollektiv dækning som maksimalt udgør en årsløn og er enten 10 årig eller livsvarig afhængig af dit oprindelige valg.

Dækning reguleres ift. løn frem til pensionering, hvorefter dækningen fastsættes ift. din alderspension. 

Samlever skal være indsat i testamente senest tre måneder før død for at modtage udbetaling.

Børnepension

Frivillig dækning, som udgør mellem 0-25 % af din pensionsgivende løn.
Udbetales til børn under 21 år ved død inden pensionstidspunkt, varig invaliditet og evt. ved pensionering (afhænger af din dækning).

Forældreløse børn modtager dobbelt udbetaling samt et ekstra beløb til deling.

Børnepension

Udbetales til børn under 21 år ved død inden pensionstidspunkt, varig invaliditet og ved pensionering.

Forældreløse børn modtager dobbelt udbetaling samt et ekstra beløb til deling.

Dit dækningsniveau fortsætter i PFA. Der bliver ikke udbetalt et ekstra beløb til deling til forældreløse børn.

Kritisk sygdom

Udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme inden du fylder 67 år.

Standarddækning 201.628 kr. Kan vælges op til 640.372 kr.

Betales med din opsparing.

PFA Kritisk sygdom

Udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme inden du fylder 65 år. Mulighed for at forlænge dækningen til 67 år.

Forsikringen betales som en særskilt betaling.

Dit dækningsniveau fortsætter i PFA, dog maks. 500.000 kr.

PFA Kritisk sygdom omfatter flere kritiske sygdomme.

Forsikringen betales som en særskilt betaling.

 

Opsparing i  gennemsnitsrente

Dit depot og dine eventuelle fremtidige indbetalinger vil fortsætte i en gennemsnitsrenteordning i PFA. Det betyder, at du fortsat har en garanteret minimumsbetaling ved pensionering.

Opsparing i gennemsnitsrente - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved valg af gennemsnitsrente
Minimumsudbetaling ved pensionering

Dit depot og dine indbetalinger i gennemsnitsrente er omfattet af en ubetinget garanti, der sikrer dig en garanteret minimumsudbetaling 

Minimumsudbetaling ved pensionering

Dit depot og dine eventuelle fremtidige indbetalinger i gennemsnitsrente er fortsat omfattet af en ubetinget garanti, der sikrer dig en garanteret minimumsudbetaling.

 

 

Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension

Hvis du har ret til at få udbetalt en sum ved pensionering, kan den komme til udbetaling fra din tidligste pensionsudbetalingsalder.

Udbetalingen er betinget af, at du ikke er tilkendt varig invalidepension, før du er fyldt 60 år, eller at du ikke er død inden pensionering.

Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension

Hvis du har ret til at få udbetalt en sum ved pensionering, er det ikke længere en betingelse, at du ikke er tilkendt varig invalidepension. Fra din tidligste pensionsudbetalingsalder kan du få en engangsudbetaling svarende til maks. et års bruttoløn. Resten af summen udbetales ved pensionering.

Forhøjet alderspension*

Hvis du har ret til forhøjet alderspension, vil du på pensionstidspunktet kunne vælge at få en del af den løbende livsvarige alderspension ændret til en 10-årig forhøjet alderspension mod, at din livsvarige alderspension nedsættes.

Forhøjet alderspension

Hvis du har ret til forhøjet alderspension, vil du automatisk få en 10-årig ophørende livrente, der udbetales ved pensionering, og dermed nedsætter din livsvarige alderspension. Ved pensionering kan du vælge at ændre den 10-årige ophørende livrente til en livsvarig alderspension.

*For medlemmer optaget i Bankpension før 1. januar 2011.

 

PFA tager forbehold for fejl og mangler på dette site. Vi henviser til det gældende pensionsregulativ samt beskrivelser i medlemsbreve fra Bankpension i maj 2016 og PFA i august 2016.