Til dig som får udbetaling fra det tidligere Bankpension

Dine muligheder efter fusionen afhænger bl.a. af, om du har en pensionsordning med
en betinget garanti eller ubetinget garanti

  

Bankpension fusionerede med PFA den 1. oktober 2016. Vilkårene for din pensionsordning er baseret på det pensionsregulativ, som blev vedtaget på Bankpensions ekstra ordinære generalforsamling den 9. juni 2016, og som er beskrevet i det brev, som du modtog fra PFA i august 2016.

Hvis din pensionsordning er oprettet før den 1. oktober 2016, kan du nedenfor se, hvordan dine dækninger i det tidligere Bankpension er blevet overført til din ordning i PFA. 

 

Til dig som er gået på pension

Pensionsordning med ubetinget garanti (profil 1)

Hvis du får udbetalt alderspension fra en pensionsordning med en ubetinget garanti, vil din nuværende udbetaling blive i PFA, og du vil fortsat få en garanteret minimumsudbetaling. Hvis dine børn får udbetalt børnepension, vil denne udbetaling ligeledes blive fastholdt i PFA og fortsætte med en garanteret minimumsudbetaling frem til det aftalte ophør.

Hvis du har gruppelivssum og dækning ved visse kritiske sygdomme, skal du fremover selv betale til PFA, hvis du ønsker at fortsætte med disse forsikringer, til du fylder 67 år.

Pensionsordning med betinget garanti

Hvis du får udbetalt alderspension fra en pensionsordning med en betinget garanti, vil din udbetaling fortsætte i PFA Plus markedsrenteordning uden garantier, hvor afkastet følger udviklingen på de finansielle markeder, og du løbende får afkast ind på din opsparing. Det betyder, at størrelsen på din udbetaling vil blive fastsat hvert år ud fra din opsparing og PFA’s forudsætninger om fremadrettet afkast efter omkostninger og beskatning samt gennemsnitlige levetider og fremtidige ændringer i disse. På den baggrund vil din udbetaling blive reguleret en gang årligt, og næste gang vil være den 1. januar 2017.

Hvis dine børn får udbetalt børnepension, vil denne udbetaling fortsætte frem til det aftalte ophør i en PFA Plus markedsrenteordning uden garanti. Størrelsen på udbetalingen vil blive fastsat hvert år ud fra den opsparing, som ligger til grund for udbetalingerne, samt PFA’s forudsætninger om fremadrettet afkast efter omkostninger og beskatning samt gennemsnitlige levetider og fremtidige ændringer i disse. På den baggrund vil udbetalingen blive reguleret en gang årligt, og næste gang vil være den 1. januar 2017.

Du vil have mulighed for at vælge mere sikkerhed på din pensionsordning og dine udbetalinger. I PFA Plus kan du blandt andet ændre din investeringsprofil til lavere risiko og tilknytte en udbetalingssikring. Hvis dine børn får udbetalt børnepension, vil de ligeledes have samme muligheder for at vælge mere sikkerhed på deres udbetalinger.

Hvis du har gruppelivssum og dækning ved visse kritiske sygdomme, skal du fremover indbetale til PFA, hvis du ønsker at fortsætte med disse forsikringer til du fylder 67 år.

 Udbetaling af pension - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved overgang til PFA Plus  Forskelle i hovedtræk
Udbetaling af alderspension

Dine udbetalinger er omfattet af en betinget garanti kaldet ”sikkerhedsnettet”. Det vil sige, at der er en bund under, hvor meget den årlige betingede garanterede udbetaling kan falde fra et år til det næste.

Udbetaling af alderspension

Den betingede garanti for dine udbetalinger vil bortfalde.

Du kan vælge at tilknytte en udbetalingssikring til investeringsprofil A og B, som sikrer, at dine udbetalinger ikke falder under et vist niveau.

Udbetaling af alderspension

Den betingede garanti bortfalder.

Du vil have mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring.

 

Investering

Din opsparing er investeret med en andel fra 0 – 100 % i henholdsvis aktier, obligationer og ejendomme afhængig af din investeringsprofil og evt. valg af livscyklus

Investering

Din opsparing vil blive investeret i PFA Investerer i en investeringsprofil, som ligner din nuværende investeringsprofil i Bankpension.

 • Investeringsprofilerne ”Meget lav risiko” og ”Lav risiko” vil blive investereret i investeringsprofil A
 • Investeringsprofilerne ”Mellem risiko” og ”Mellem risiko passiv” vil blive investeret i investeringsprofil B
 • Investeringsprofil ”Høj risiko” vil blive investeret i investeringsprofil C
 • Investeringsprofil ”Meget høj risiko” vil blive investeret i investeringsprofil D

Alle investeringsprofiler er livscyklusprofiler.

           

Individuel KundeKapital

Findes ikke

 

Individuel KundeKapital

Du vil få KundeKapital for din opsparing.

          

             

 

Til dig som modtager udbetaling ved nedsat erhvervsevne

Pensionsordning med betinget garanti (profil 2-7)

Hvis du får udbetalt Dækning ved midlertidigt nedsat erhvervsevne, vil din udbetaling blive fastholdt på samme niveau, så længe du opfylder betingelserne for udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Din indbetalingssikring vil blive placeret i PFA Plus markedsrenteordning uden garantier. Afkastet følger udviklingen på de finansielle markeder, og du får løbende afkast ind på din opsparing.

Hvis du får udbetalt Ophørende invalidepension, vil din udbetaling blive fastholdt, så længe du opfylder betingelserne for udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Din opsparing og udbetaling vil blive placeret i PFA Plus, markedsrenteordning uden garantier, hvor afkastet følger udviklingen på de finansielle markeder, og du løbende får afkast ind på din opsparing. Det betyder, at størrelsen på din udbetaling vil blive fastsat hvert år ud fra din opsparing og PFA’s forudsætninger om fremadrettet afkast efter omkostninger og beskatning samt gennemsnitlige levetider og fremtidige ændringer i disse. På den baggrund vil din udbetaling blive reguleret en gang årligt, og næste gang vil være den 1. januar 2017.

Udbetaling af børnepension fortsætter

Hvis dine børn får udbetalt børnepension, vil denne udbetaling fortsætte frem til det aftalte ophør i en PFA Plus markedsrenteordning uden garantier, hvor størrelsen på udbetalingen vil blive fastsat hvert år ud fra den opsparing, som ligger til grund for udbetalingerne, samt PFA’s forudsætninger om fremadrettet afkast efter omkostninger og beskatning samt gennemsnitlige levetider og fremtidige ændringer i disse. På den baggrund vil udbetalingen blive reguleret en gang årligt, og næste gang vil være den 1. januar 2017.

Du har mulighed for at vælge mere sikkerhed

Du vil have mulighed for at vælge mere sikkerhed på din pensionsordning. I PFA Plus kan du blandt andet ændre din investeringsprofil til en lavere risiko og tilknytte en udbetalingssikring. Hvis dine børn får udbetalt børnepension, vil de ligeledes have mulighed for at vælge mere sikkerhed på deres udbetalinger.

Forsikringer i PFA Plus

Dine forsikringer er, så vidt det er muligt, overført til din pensionsordning i PFA.

Forsikringer i PFA Plus - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved overgang til PFA Plus Hvad sker der ifm. fusionen?
Ophørende invalidepension

Løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne vurderes at være varigt nedsat med halvdelen eller to tredjedele, inden du fylder 65 år.

Udbetaling sker, når du fratræder dit job eller ansættes i fleksjob.

Standarddækningen er 60 % af din pensionsgivende løn, dog min 189.531 kr., og du kan vælge op til 80 % af din pensionsgivende løn.

 

PFA Erhvervsevne

Løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne vurderes til at være varigt nedsat helbredsmæssigt og økonomisk med min. halvdelen eller to tredjedele, inden du fylder 65 år*.

 

 

Din udbetaling ved nedsat erhvervsevne vil blive fastholdt på samme niveau.

*Der gælder særlige regler for medarbejdere med helbredsmæssige problemer.

 

Midlertidigt tab af erhvervsevnen

Dækningen har samme niveau som ophørende invalidepension.

Løbende udbetaling i op til 36 måneder ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen med halvdelen eller to tredjedele inden du fylder 60 år.

Udbetaling sker efter 6 måneder.

 

PFA Erhvervsevne
Der skelnes ikke mellem midlertidig og varig nedsættelse af erhvervsevnen.

Hvis du har dækning ved Midlertidigt tab af erhvervsevne på fusionstidspunktet, fortsætter din udbetaling på samme niveau, så længe du opfylder betingelserne for udbetaling ved nedsat erhvervsevne. 

Du har ikke mulighed for at fravælge dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne.

Præmiefritagelse
Bankpension overtager indbetaling til din pensionsordning, så der fortsat indbetales til opsparing, og forsikringerne bevares.         
Indbetalingssikring

PFA overtager indbetaling til din pensionsordning, så der fortsat indbetales til opsparing, og forsikringerne bevares.         

Indbetalingssikring fortsætter, så længe du er berettiget til udbetaling.

Tilsvarende produkt.

 

Gruppelivssum

Engangsudbetaling hvis du dør, inden du fylder 67 år.

Standarddækning på 1.448.922 kr., der kan nedsættes til 434.676 kr. eller sættes op til 2.144.196 kr.

Betales med din opsparing.

PFA Liv

Engangsudbetaling hvis du dør, inden du fylder 65 år. Samme dækningsniveau, dog maks. 2,4 mio. kr.

Betales af indbetalingssikringen og bortfalder, når du fylder 67 år forudsat, at du fortsat er berettiget til udbetaling.

Dit dækningsniveau fortsætter, dog maks. 2,4 mio. kr.           

Forsikringen betales af indbetalingssikringen.

Ekstra sikring

Frivillig dækning som er supplement til gruppelivssum. Hvis du dør, før du går på pension, vil dine efterladte få udbetalt dækningen fratrukket dækning fra gruppelivssum.

Hvis du dør, efter du er gået på pension, vil din livsvarige pension blive udbetalt til dine efterladte i min. 10 år efter pensionering.

Opsparingssikring

Sikring af mest mulig opsparing ved død. Hvis du dør, efter du er gået på pension, vil din livsvarige pension blive udbetalt til dine efterladte i 15 år efter pensionering.

Ved pensionering vil du have mulighed for at sikre dine efterladte.


Der sker ikke fradrag i udbetaling af depotsikring ved udbetaling af PFA Liv.

Hvis du har en ægtefælle- /samleverpension vil opsparingssikring bortfalde. 

Ægtefælle-/samleverpension

Frivillig dækning som udgør 0-80 % af din pensionsgivende løn og er enten 10 årig eller livsvarig.

Dækning reguleres ift. løn frem til pensionering, hvorefter dækningen fastsættes ift. alderspension.

Ægtefælle-/samleverpension

Frivillig dækning som maksimalt udgør en årsløn og enten 10 årig eller livsvarig afhængig af dit oprindelige valg.

Dækning reguleres ift. løn frem til pensionering, hvorefter dækningen fastsættes ift. din pensionslader.

Kan fravælges frem til pensionstidspunkt.

Ægtefælle/samlever skal være registreret med CPR-nr. for at modtage udbetaling.

Børnepension

Frivillig dækning, som udgør mellem 0-25 % af din pensionsgivende løn.
Udbetales til børn under 21 år ved død inden pensionstidspunkt, varig invaliditet og evt. ved pensionering (afhænger af din dækning).

Forældreløse børn modtager dobbelt udbetaling samt et ekstra beløb til deling.

Børnepension
Frivillig dækning, som udgør mellem 0 og 25 % af din pensionsgivende løn. Udbetales til børn under 21 år ved død inden pensionstidspunkt.

Ikke mulighed for udbetaling af børnepension, hvis du går på pension eller bliver varigt invalid, og der udbetales ikke ekstra til forældreløse børn. Du vil dog få udbetalt børnepension ved varig invaliditet, hvis du bliver varigt invalid i direkte forlængelse af din nuværende midlertidige nedsættelse af erhvervsevnen.

Hvis dine børn får udbetalt børnepension inden fusionen, vil denne udbetaling fortsætte frem til det aftalte ophør.

Kritisk sygdom

Udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme inden du fylder 67 år.

Standarddækning 201.628 kr. Kan vælges op til 640.372 kr.

Betales med din opsparing.

PFA Kritisk sygdom

Udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme. Betales med din indbetalingssikring og bortfalder, når du fylder 67 år forudsat, at du fortsat er berettiget til udbetaling.

Dit dækningsniveau fortsætter, dog højst 500.000 kr.

Forbedring da PFA Kritisk sygdom omfatter flere kritiske sygdomme.

Forsikringen betales af indbetalingssikringen.

 

Opsparing i PFA Plus

Hvis din arbejdsgiver i dag indbetaler til en pensionsordning med en betinget garanti, vil din opsparing og fremtidige indbetalinger via indbetalingsikring, som udgangspunkt blive placeret i markedsrente i PFA Plus.

Her kan du få et overblik over, hvad der sker med din opsparing i forbindelse med fusionen:

Opsparing i PFA Plus - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved overgang til PFA Plus Forskelle i hovedtræk
Opsparing og indbetalinger

Din opsparing og dine indbetalinger er omfattet af en betinget garanti kaldet ”sikkerhedsnettet”. Det vil sige, at der er en bund under, hvor meget den årlige betingede garanterede pension kan falde fra et år til det næste.

Opsparing og indbetalinger

Den betingede garanti for din opsparing og indbetalinger vil bortfalde.

Du kan vælge at tilknytte en udbetalingssikring til investeringsprofil A og B, som sikrer, at dine udbetalinger ikke falder under et vist niveau.

Opsparing og indbetalinger

Den betingede garanti bortfalder.

Du vil have mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring.

 

Investering

Din opsparing og indbetalinger er investeret med en andel fra 0 – 100 % i henholdsvis aktier, obligationer og ejendomme afhængig af din investeringsprofil og evt. valg af livscyklus.

 

Investering

Din opsparing og indbetalinger vil blive investeret i PFA Investerer i en investeringsprofil, som ligner din nuværende investeringsprofil i Bankpension.

 • Investeringsprofilerne ”Meget lav risiko” og ”Lav risiko” vil blive investereret i investeringsprofil A
 • Investeringsprofilerne ”Mellem risiko” og ”Mellem risiko passiv” vil blive investeret i investeringsprofil B
 • Investeringsprofil ”Høj risiko” vil blive investeret i investeringsprofil C
 • Investeringsprofil ”Meget høj risiko” vil blive investeret i investeringsprofil D
Investering

Alle investeringsprofiler er livscyklusprofiler, hvor andelen af risikofyldte aktiver nedtrappes i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen.

Individuel KundeKapital

Findes ikke.

 

Individuel KundeKapital

Du vil få KundeKapital for din opsparing og dine fremtidige indbetalinger via indbetalingssikring. Andelen af KundeKapital på dine indbetalinger svarer p.t. til 5 % af indbetalingerne til opsparing i PFA Investerer.

Du har mulighed for at fravælge KundeKapital for dine fremtidige indbetalinger via indbetalingssikring.

Individuel KundeKapital

Du har mulighed for at fravælge KundeKapital på dine fremtidige indbetalinger via indbetalingssikring.

Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension
Ret til at få sum udbetalt ved pensionering. Summen kan komme til udbetaling fra din tidligste pensionsudbetalingsalder. Udbetaling er dog betinget af, at du ikke er tilkendt varig invalidepension, før du fylder 60 år, eller at du ikke er død inden pensionering.
Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension
Din ret til at få en sum udbetalt ved pensionering er ikke længere betinget af, at du ikke er tilkendt varig invalidepension. Summen kan udbetales fra din tidligste pensionsudbetalingsalder. Hvis du dør inden pensionering, vil summen blive udbetalt som den aktuelle værdi af din opsparing, og summen vil dermed ikke længere falde bort ved død.
Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension
Summen vil ikke længere bortfalde ved død, og det er ikke et krav, at du er varig invalid for at få udbetaling.
Forhøjet alderspension*

Ret til at ændre en del af den løbende livsvarige alderspension til en 10-årig forhøjet alderspension mod, at den livsvarige alderspension nedsættes.

 

Forhøjet alderspension
Du vil automatisk få en 10-årig ratepension, der udbetales ved pensionering og nedsætter din livsvarige livrente. Du kan ved pensionering vælge at ændre den 10-årige ratepension til en livsvarig livrente. Hvis du har ekstrasikring samtidig med din ret til forhøjet alderspension, bliver der tilknyttet en garanti til din ratepension. 
 
Forhøjet alderspension
Du vil automatisk få en 10-årig ratepension, der udbetales ved pensionering og nedsætter din livsvarige livrente.

*For medlemmer optaget i Bankpension før 1. januar 2011.

Pensionsordning med ubetinget garanti (profil 1)

Hvis du får udbetalt invalidepension fra en pensionsordning med en ubetinget garanti, vil din opsparing og præmiefritagelse fortsætte i en gennemsnitsrenteordning med en garanteret minimumsudbetaling ved pensionering. Din udbetaling ved nedsat erhvervsevne vil blive fastholdt på samme niveau i PFA, så længe du opfylder betingelserne for udbetaling.

Hvis dine børn får udbetalt børnepension, vil denne udbetaling ligeledes blive fastholdt i PFA og fortsætte med en garanteret minimumsudbetaling frem til det aftalte ophør.

 

Forsikringer i gennemsnitsrente

Dine forsikringer er, så vidt det er muligt, overført til din pensionsordning i PFA.

Forsikringer i gennemsnitsrente - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved overgang til gennemsnitsrente i pfa Hvad sker der ifm. fusionen?
Ophørende invalidepension

Løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne vurderes at være varigt nedsat med halvdelen eller to tredjedele, inden du fylder 65 år.

Udbetaling sker, når du fratræder dit job eller ansættes i fleksjob.

Standarddækning: 60 %, dog min. 186.180 kr.

Kan vælge op til 80 % af din pensionsgivende løn.

Invalidepension

Løbende udbetaling ved nedsættelse af helbredsmæssig og økonomisk erhvervsevne med min. halvdelen eller to tredjedele, inden du fylder 65 år.*

 

Din udbetaling ved nedsat erhvervsevne vil blive fastholdt på samme niveau.

*Der gælder særlige regler for medarbejdere med helbredsmæssige problemer.

 

Midlertidigt tab af erhvervsevnen

Dækningen har samme niveau som ophørende invalidepension.

Løbende udbetaling i op til 36 måneder ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen med halvdelen eller to tredjedele inden du fylder 60 år.

Udbetaling sker efter 6 måneder.

 

Invalidepension

Der skelnes ikke mellem midlertidig og varig nedsættelse af erhvervsevnen.

Hvis erhvervsevnen forbedres bortfalder udbetaling.


Hvis du har dækning ved Midlertidigt tab af erhvervsevne på fusionstidspunktet, fortsætter din udbetaling på samme niveau, så længe du opfylder betingelserne for udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Du har ikke mulighed for at fravælge dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne.

Præmiefritagelse

Bankpension overtager indbetaling til pensionsordning, så der fortsat indbetales til opsparing, og forsikringerne bevares.

Præmiefritagelse

PFA overtager indbetaling til pensionsordning, så der fortsat indbetales til opsparing, og forsikringerne bevares.

Præmiefritagelse fortsætter, så længe du er berettiget til udbetaling.

Du får et tilsvarende produkt.               

Gruppelivssum

Engangsudbetaling hvis du dør, inden du fylder 67 år.

Standarddækning på 1.448.922 kr., der kan nedsættes til 434.676 kr. eller sættes op til 2.144.196 kr.

Betales med din opsparing.

Gruppelivssum

Engangsudbetaling hvis du dør, inden du fylder 67 år.

Betales af præmiefritagelsen og bortfalder, når du fylder 67 år forudsat, at du fortsat er berettiget til udbetaling.

Nuværende dækningsniveau fortsætter. Forsikringen betales af præmiefritagelsen.

Ekstra sikring
Frivillig dækning som er supplement til gruppelivssum. Hvis du dør, før du går på pension, vil dine efterladte få udbetalt dækningen fratrukket dækning fra gruppelivssum.

Hvis du dør, efter du er gået på pension, vil din livsvarige pension blive udbetalt til dine efterladte i min. 10 år efter pensionering.
Depotsikring

Sikring af mest mulig opsparing ved død. Depotsikring kan vælges efter fusionens gennemførelse.

Nuværende dækning overføres.

Betalingsmåden er ændret.

Ægtefælle-/samleverpension

Frivillig dækning som udgør 0-80 % af din pensionsgivende løn og er enten 10 årig eller livsvarig.

Dækning reguleres ift. din løn, hvorefter dækningen fastsættes ift. din alderspension.

Ægtefælle-/samleverpension

Kollektiv dækning som udgør 0-100 % af løn og er enten 10 årig eller livsvarig afhængig af dit oprindelige valg.

Dækning reguleres ift. løn frem til pensionering, og herefter fastsættes dækningen ift. din alderspension.

Samlever skal være indsat i testamente senest tre måneder før død for at modtage udbetaling.

Børnepension

Frivillig dækning, som udgør mellem 0-25 % af din pensionsgivende løn.
Udbetales til børn under 21 år ved død inden pensionstidspunkt, varig invaliditet og evt. ved pensionering (afhænger af din dækning).

Forældreløse børn modtager dobbelt udbetaling samt et ekstra beløb til deling.

Børnepension

Frivillig dækning, som udgør mellem 0-25 % af din pensionsgivende løn.
Udbetales til børn under 21 år ved død inden pensionstidspunkt, varig invaliditet og ved pensionering.

Forældreløse børn vil modtage dobbelt udbetaling, men ikke et ekstra beløb til deling.

Hvis dine børn får udbetalt børnepension inden fusionen, vil denne udbetaling fortsætte frem til det aftalte ophør.

Der bliver ikke udbetalt et ekstra beløb til deling til forældreløse børn.

 

Kritisk sygdom

Udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme inden du fylder 67 år.

Standarddækning 201.628 kr. Kan vælges op til 640.372 kr.

Betales med din opsparing.

PFA Kritisk sygdom

Udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme.

Betales med din præmiefritagelse og bortfalder når du fylder 67 år forudsat, at du fortsat er berettiget til udbetaling.

Dit dækningsniveau fortsætter, dog højst 500.000 kr.

PFA Kritisk sygdom omfatter flere kritiske sygdomme.

Forsikringen betales via præmiefritagelsen.

 

Opsparing i  gennemsnitsrente

Dit depot og dine indbetalinger via præmiefritagelse vil fortsætte i en gennemsnitsrenteordning i PFA. Det betyder, at du fortsat har en garanteret minimumsbetaling ved pensionering.

Opsparing i gennemsnitsrente - se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Hvad sker der ifm. fusionen?
Minimumsudbetaling ved pensionering

Dit depot og dine indbetalinger i gennemsnitsrente er omfattet af en ubetinget garanti, der sikrer dig en garanteret minimumsudbetaling. 

Minimumsudbetaling ved pensionering

Dit depot og dine indbetalinger i gennemsnitsrente er fortsat omfattet af en ubetinget garanti, der sikrer dig en garanteret minimumsudbetaling.

 

 

Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension

Hvis du har ret til at få udbetalt en sum ved pensionering, kan den komme til udbetaling fra din tidligste pensionsudbetalingsalder.

Udbetalingen er betinget af, at du ikke er tilkendt varig invalidepension, før du er fyldt 60 år, eller at du ikke er død inden pensionering.

 

Livsbetinget aldersopsparing og Sum ved alderspension

Hvis du har ret til at få udbetalt en sum ved pensionering, er det ikke længere en betingelse, at du ikke er tilkendt varig invalidepension.

Fra din tidligste pensionsudbetalingsalder kan du få en engangsudbetaling svarende til maks. et års bruttoløn. Resten af summen udbetales ved pensionering.

Forhøjet alderspension*

Hvis du har ret til forhøjet alderspension, vil du på pensionstidspunktet kunne vælge at få en del af den løbende livsvarige alderspension ændret til en 10-årig forhøjet alderspension mod, at din livsvarige alderspension nedsættes.

 

 

Forhøjet alderspension

Hvis du har ret til forhøjet alderspension, vil du automatisk få en 10-årig ophørende livrente, der udbetales ved pensionering, og dermed nedsætter din livsvarige alderspension. Ved pensionering kan du vælge at ændre den 10-årige ophørende livrente til en livsvarig alderspension.

*For medlemmer optaget i Bankpension før 1. januar 2011.

Til dig som modtager børnepension eller ægtefælle/samleverpension

Ordning med ubetinget garanti (profil 1)

Hvis du modtager udbetaling fra en pensionsordning med en ubetinget garanti, vil din nuværende udbetaling blive fastholdt på samme niveau i PFA Pension og fortsætte med en garanteret minimumsudbetaling frem til det aftalte ophør.

 

Ordning med betinget garanti (profil 2-7)

Hvis du modtager udbetaling fra en pensionsordning med en betinget garanti, vil din udbetaling fortsætte i PFA Plus markedsrenteordning uden garantier. Afkastet følger udviklingen på de finansielle markeder, og du får løbende afkast ind på din opsparing. Det betyder, at størrelsen på din udbetaling vil blive fastsat hvert år ud fra den opsparing, som ligger til grund for udbetalingerne, samt PFA’s forudsætninger om fremadrettet afkast efter omkostninger og beskatning samt gennemsnitlige levetider og fremtidige ændringer i disse. På den baggrund vil din udbetaling blive reguleret en gang årligt, og næste gang vil være den 1. januar 2017.

Du vil have mulighed for at vælge mere sikkerhed på dine udbetalinger. I PFA Plus kan du blandt andet ændre din investeringsprofil til lavere risiko og tilknytte en udbetalingssikring.

 Udbetalinger til børnepension eller ægtefælle- /samleverpension -  se detaljer:

Nuværende produkt i bankpension Produkt ved overgang til PFA Plus  Forskelle i hovedtræk
Udbetaling af alderspension

Dine udbetalinger er omfattet af en betinget garanti kaldet ”sikkerhedsnettet”. Det vil sige, at der er en bund under, hvor meget den årlige betingede garanterede udbetaling kan falde fra et år til det næste.

Udbetaling af alderspension

Den betingede garanti for dine udbetalinger vil bortfalde.

Du kan vælge at tilknytte en udbetalingssikring til investeringsprofil A og B, som sikrer, at dine udbetalinger ikke falder under et vist niveau.

Udbetaling af alderspension

Den betingede garanti bortfalder.

Du vil have mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring.

 

Investering

Din opsparing er investeret med en andel fra 0 – 100 % i henholdsvis aktier, obligationer og ejendomme afhængig af din investeringsprofil og evt. valg af livscyklus

Investering

Din opsparing vil blive investeret i PFA Investerer i en investeringsprofil, som ligner din nuværende investeringsprofil i Bankpension.

 • Investeringsprofilerne ”Meget lav risiko” og ”Lav risiko” vil blive investereret i investeringsprofil A
 • Investeringsprofilerne ”Mellem risiko” og ”Mellem risiko passiv” vil blive investeret i investeringsprofil B
 • Investeringsprofil ”Høj risiko” vil blive investeret i investeringsprofil C
 • Investeringsprofil ”Meget høj risiko” vil blive investeret i investeringsprofil D.
Investering
Alle investeringsprofiler er livscyklusprofiler.
Individuel KundeKapital

Findes ikke

 

Individuel KundeKapital

Du vil få KundeKapital for din opsparing.

      

        

 

 

PFA tager forbehold for fejl og mangler på dette site. Vi henviser til det gældende pensionsregulativ samt beskrivelser i medlemsbreve fra Bankpension i maj 2016 og PFA i august 2016.