Pension i PFA

Vi har indgået en pensionsaftale med PFA, hvor vi har lagt vægt på en høj grad af fleksibilitet, samt at du kan opnå nogle af markedets bedste vilkår. Hvis du vælger at have din pensionsopsparing i PFA, har du mulighed for at øge dækningerne på dine forsikringer, hvis dækningerne via gruppeforsikringen ikke er tilstrækkelige.

PFA Plus

Din opsparing vil blive placeret i PFA Plus, som er et markedsrenteprodukt, der giver dig mulighed for et højt afkast, men hvor du også selv bærer risikoen for tab. Du bestemmer selv, om det er PFA, som skal investere din opsparing, eller om du selv vil vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i. Vælger du PFA Investerer, har du mulighed for at vælge mellem fire investeringsprofiler: A, B, C og D. I disse profiler er investeringsstrategien tilrettelagt ud fra en livscyklus-tankegang, som tager højde for din alder og risikovillighed.
   

 

 
PFA Investerer

PFA Investerer består af fire investeringsprofiler, A, B, C og D. Investeringsprofilerne har forskellige andele i henholdsvis Høj risiko fonden og Lav risiko fonden.
Høj risiko fonden består af danske, udenlandske og højtudbytte aktier, alternative investeringer samt obligationer med en høj risiko. Lav risiko fonden består af danske stats- og realkreditobligationer, indeks- og kreditobligationer, udenlandske obligationer samt ejendomme, ligesom der er mulighed for alternative investeringer med begrænset risiko i Lav risiko fonden. Investeringsprofilerne afspejler den risiko, der er forbundet med at investere opsparingen. Jo større risiko, des højere forventninger til afkast.

Investeringsprofilerne A, B, C og D afspejler stigende risiko og højere forventninger til afkast, hvor profil A har den laveste risiko og de laveste forventninger til afkast. Investeringsprofilerne tager højde for, at jo tættere du kommer på pensionsalderen, jo vigtigere er det, at risikoen for tab mindskes. Derfor nedtrappes risikoen i alle fire profiler automatisk frem mod den alder, hvor du forventer at gå på pension.

PFA Plus investeringskoncept - risikonedtrapning

Du vil som udgangspunkt få investeringsprofil C, men den kan du til enhver tid ændre via Mit PFA uden ekstra omkostninger. Her finder du også investeringsguiden, som kan give dig et overblik over, hvilken investeringsprofil der matcher dine ønsker til afkast og risiko.

 

Udbetalingssikring

Der er som udgangspunkt tilknyttet en udbetalingssikring til din opsparing. Den er med til at sikre, at dine udbetalinger som udgangspunkt ikke kommer under et bestemt niveau, når du er gået på pension. Udbetalingerne sikres ved, at opsparingen gradvist bliver flyttet til særlige varighedsfonde de sidste ti år, inden du forventes at gå på pension. Udbetalingssikringen kan kun tilknyttes investeringsprofil A og B, og den koster 0,01 procent af opsparingens værdi fra det tidspunkt, den træder i kraft. Da udbetalings-sikringen betyder, at din opsparing investeres med mere sikkerhed, vil den normalt medføre et lavere afkast og dermed en lavere pension. Du har mulighed for at vælge udbetalingssikring fra.

Omkostninger til administration og service

Omkostningerne i PFA Investerer er lave og særdeles konkurrencedygtige. De udgør 0,75 procent af indbetalinger op til 100.000 kr. om året.

PFA Valgfri

  
Hvis du ikke ønsker, at risikoen automatisk nedtrappes som i PFA Investerer, kan du vælge PFA Valgfri, hvor du selv kan bestemme fordelingen mellem høj og lav risiko fonde. Disse fonde er de samme, som anvendes til at danne investeringsprofilerne A, B, C og D i PFA Investerer. Du kan efterfølgende ændre på fordelingen mellem høj og lav risiko fondene eller andelen i PFA Klima Plus på mitpfa.dk. PFA Valgfri kan ikke kombineres med PFA Investerer. Opsparingen rebalanceres normalt halvårligt til de tilsigtede andele i fondene, men i mellemliggende perioder kan de faktiske andele svinge som følge af markedsbevægelser. Du har ikke mulighed for at vælge PFA Valgfri, hvis du er omfattet af en overenskomst.

PFA Klima Plus – et ekstra klimavenligt alternativ

  
Du har mulighed for at placere en del eller hele din opsparing i PFA Klima Plus, som er et opsparingsprodukt, der giver dig mulighed for at spare op til pension gennem målrettede klimavenlige investeringer. I PFA Klima Plus bliver din opsparing investeret i selskaber, som aktivt arbejder på at nedbringe verdens C02-udledning og have en positiv indvirkning på klimaet. Derudover vil den blive investeret i grønne aktiver og udvalgte projekter som eksempelvis havvindmølleparker og bæredygtige ejendomme. Aktierne i PFA Klima Plus vil som udgangspunkt udlede 60 procent mindre C02 end verdensaktieindekset, og PFA Klima Plus forventes at være C02-neutral senest i 2025.

Som udgangspunkt vil valg af Klima Plus ikke ændre dit risikoniveau og forventningerne til det langsigtede afkast af din opsparing. Afkastet i PFA Klima Plus vil dog variere fra det afkast, du ellers ville få i den øvrige del af din opsparing i enten PFA Investerer eller PFA Valgfri, og vil typisk svinge mere på den korte bane, da investeringerne på grund af de stærke klimahensyn er baseret på en mindre pulje af aktiver.

Du Investerer

I Du Investerer sammensætter du selv din investeringsprofil ud fra de udbudte fonde. PFA stiller en række interne og eksterne fonde til rådighed i Du Investerer. Interne fonde forvaltes af PFA. Eksterne fonde forvaltes af andre fondsforvaltere.

Investering af den løbende indbetaling kan ske automatisk efter en fast fordeling, som du har valgt, eller manuelt fra gang til gang. På denne måde sikres størst mulig fleksibilitet. Der er indført et handelsvindue fra kl. 10 til kl. 16 på alle handelsdage. Handler inden for vinduet gennemføres straks. Øvrige handler gennemføres, når vinduet åbnes næste handelsdag. Ventende handler foretages til kursen på handelstidspunktet.

Hvis du ikke er offentlig ansat kan du vælge at investere hele eller en del af din opsparing i Du Investerer, hvis du er offentlig ansat kan du vælge at investere op til en tredjedel af den obligatoriske indbetaling samt eventuel frivillig indbetaling i Du Investerer.

PFA KundeKapital – en unik overskuds- og risikodeling

Nogle pensionsselskaber har ejere eller aktionærer, som får overskuddet fra virksomheden udbetalt som udbytte. Sådan er det ikke i PFA Pension, hvor ejerne helt tilbage i 1917 besluttede, at det meste af overskuddet i stedet skal gå videre til kunderne. Det sker bl.a. gennem PFA KundeKapital, der kan sammenlignes med en investering i PFA Pension, der giver dig mulighed for at få en ekstra høj forrentning på en del af din opsparing. 

Ligesom andre investeringer er KundeKapital forbundet med en risiko. Sammen med egenkapitalen indgår den nemlig i PFA Pensions kapitalgrundlag, som skal være med til at dække, hvis PFA Pension kommer ud for tab. KundeKapital kan derfor blive mindre og i værste fald forsvinde.

Den del af KundeKapital, som indgår i din egen opsparing, kaldes Individuel KundeKapital, og den får mindst samme forrentning som egenkapitalen i PFA Pension. Derudover er der mulighed for en ekstra forrentning gennem den fællesreserve i PFA Pension, som kaldes Kollektiv KundeKapital, og hvor PFA Pension selv fastsætter en del af forrentningen. Når du har KundeKapital, går et beløb svarende til p.t. 2 procent af dine indbetalinger, indskud samt overførsler fra øvrige selskaber til opsparing i PFA Plus til Individuel KundeKapital. Forrentningen af Individuel KundeKapital overføres til den øvrige opsparing. Hvis forrentningen er negativ, nedsætter den dog den individuelle KundeKapital.

Læs mere om KundeKapital og se afkastet

Du kan fravælge KundeKapital

P.t. Indbetales 2 procent af dine indbetalinger til opsparing i PFA Investerer, PFA Valgfri og Du Investerer til Individuel KundeKapital. Hvis du ikke ønsker KundeKapital, kan du fravælge KundeKapital for dine fremtidige indbetalinger på mitpfa.dk. Fravælger du KundeKapital, vil der ikke længere ske indbetalinger til din individuelle KundeKapital. Du kan dog ikke ændre allerede opsparet Individuel KundeKapital til almindelige opsparing. 

 

Forsikring i PFA

Hvis du har din pensionsopsparing i PFA, har du mulighed for at øge dækningen på dine forsikringer, hvis dækningerne via gruppeforsikringen ikke er tilstrækkelige. Hvis du vælger at have din pensionsordning i PFA, så har du mulighed for at øge dine forsikringer uden at afgive helbredsoplysninger inden for de første seks måneder, såfremt du ikke opfylder et af kriterierne i Erklæring om erhvervsevne, der handler om førtidspension, fleksjob, kommunalt ressourceforløb og nedsat erhvervsevne. Du får erklæringen tilsendt sammen med din nye pensionsoversigt fra PFA Pension. 

 

Du kan oprette én eller flere af følgende forsikringsdækninger:


   
Dine valgmuligheder Udbetaling/dækning* Udbetaling og skat
PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver nedsat i mere end 3 måneder, før du fylder 67 år
Op til i alt 80 % af din løn Udbetales løbende til almindelig indkomstskat, dog ikke AMB. Prisen på forsikringen er fradragsberettiget.
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling, hvis din erhvervsevne er varigt nedsat til minimum halvdelen, før du fylder 60 år.
Op til i alt 400.000 kr. Skatteregler
PFA Kritisk sygdom Op til 750.000 kr. Udbetalingen er skattefri. Prisen på forsikringen er ikke fradragsberettiget
PFA Kritisk sygdom 
– børn
Op til 750.000 kr. Udbetalingen er skattefri. Prisen på forsikringen er ikke fradragsberettiget
PFA Liv 
– til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 67 år
Op til i alt 500 % af din løn (dog maks. 5 mio. kr.) Skatteregler
Børnepension
– til dine børn, hvis du dør, før barnet fylder 21 år
Op til i alt 25 % af din løn til hvert barn (dog maks. 175.000 kr.)
Udbetales løbende til almindelig indkomstskat hos barnet, dog ikke AMB. Prisen på forsikringen er fradragsberettiget.
* Maksimumdækningerne er inkl. eventuelle dækninger etableret under gruppeforsikringen.

Få overblik på Mit PFA

På Mit PFA kan du blandt andet på en overskuelig måde

  • se, hvordan du er dækket i tilfælde af sygdom eller død
  • se og følge udviklingen på din pensionsopsparing, hvis du har opsparing i PFA
  • følge dit afkast, på din opsparing i PFA
  • ændre din investeringsprofil
  • vælge investeringsfonde, hvis du har valgt Du Investerer
  • ændre dine forsikringer.

På Mit PFA giver Pensionsplanen dig et fingerpeg om din levestandard, når du skal på pension, og du har mulighed for at lave simuleringer og planlægge dine udbetalinger, så du kan få et samlet overblik over din fremtidige økonomi. Du har mulighed for at inddrage data fra PensionsInfo og SKAT, så du kan få et endnu mere detaljeret overblik over din fremtidige økonomi.

Du har også mulighed for at tilmelde dig PFA Fokus, som sikrer, at du løbende får individuelle anbefalinger, som er målrettet netop dine behov.

Du har mulighed for at oprette et password på Mit PFA, som du kan anvende, når du fx vil have overblik over din pensionsordning, anvende guides eller lave beregninger.