Opsparing i gennemsnits-rente

I PFA Traditionel sparer du op i gennemsnitsrente, hvor din pension bliver forrentet med et stabilt afkast, og du er garanteret en minimumsudbetaling (ydelsesgaranti), når du går på pension. Risikoen er lille, og muligheden for at opnå et højt afkast er begrænset.

Kort om gennemsnitsrente

Lav risiko i gennemsnitrente

Med opsparing i gennemsnitsrente bliver pengene investeret med en relativt lav risiko, idet vi skal sikre den garanterede minimumsudbetaling. Størstedelen af opsparingen investeres i obligationer, og andelen af aktier er generelt meget lille. Aktieandelen kan dog variere alt efter hvilken rentegruppe, du er placeret i.

Rentetilskrivning i gennemsnitsrente

I gennemsnitsrente får du en rente  af dit depot, som PFA løbende fastsætter. Depotrenten er et udtryk for det gennemsnitlige historiske og forventede afkast set over en årrække. På den måde bliver de årlige udsving i det faktiske afkast udjævnet. PFA’s afkast af investeringerne i de enkelte år kan derfor ikke direkte aflæses i den rente, du får på din pensionsordning det enkelte år. Depotrenten anmeldes til Finanstilsynet og fastsættes minimum en gang om året. Uanset depotrenten vil du dog altid mindst få den garanterede minimumsudbetaling (ydelsesgaranti) knyttet til din police.

 

Ingen indflydelse på investeringerne

Det er PFA, som fastsætter depotrenten, og du har ingen indflydelse på investeringsvalget. Det vil sige, at du eksempelvis ikke har mulighed for at tilpasse investeringen, så den passer til din alder og risikoprofil.

Mulighed for bonus

I de fleste pensionsordninger med gennemsnitsrente er der mulighed for bonus, som kan forhøje de aftalte minimumsudbetalinger. Det fremgår af din police, hvis du har mulighed for at få bonus. Der gælder særlige vilkår i forhold til din pensionsordning, hvis der ikke står noget om muligheden for bonus i din police. Du kan læse mere i dine pensionsvilkår, som ligger på Mit PFA. 

Læs bonusregulativ

Rentegrupper

Din opsparing i gennemsnitsrente er til enhver tid placeret i én af fire rentegrupper. Rentegruppen afhænger af, hvilken minimumsudbetaling (ydelsesgaranti) du har.  
Miljømæssige bæredygtige investeringer

De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. 

Kategorisering i henhold til EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger 

Gennemsnitsrente fremmer ikke miljømæssige eller sociale karakteristika, og har ikke bæredygtighed som sit mål, jfr. artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).

Gruppeopdeling i gennemsnitsrente

Pensionsordninger i gennemsnitsrente med mulighed for bonus er opdelt i forskellige grupper (kontributionsgrupper) ud fra regler fastsat af Finanstilsynet. Reglerne, der gælder for alle pensionsselskaber, fastsætter detaljerede rammer for, hvordan selskaberne fordeler resultaterne (renterne og udgifterne) på en måde, som er rimelig for alle.
Har du en police i gennemsnitsrente, er den placeret i en rentegruppe, en risikogruppe og en omkostningsgruppe. Din pensionsordning kan skifte gruppe. Fra 1.7.2023 kan din pensionsordning dog ikke skifte rentegruppe.
 

Rentegrupper i gennemsnitsrente

I PFA er der fire rentegrupper, og hver police er placeret i en af disse fire grupper. Placeringen i rentegrupperne sker ud fra en beregning af policens vægtede grundlagsrente, som er et udtryk for, hvor høj ydelsesgarantien er i forhold til opsparingen.

Rentegruppe 1: Policer med en vægtet grundlagsrente fra 1,0 % og op til 2,0 %
Rentegruppe 2: Policer med en vægtet grundlagsrente over 2,0 % og op til 3,0 %
Rentegruppe 3: Policer med en vægtet grundlagsrente over 3,0 % men under 4,0 %
Rentegruppe 4: Policer med en vægtet grundlagsrente på 4,0 % og derover

Fra 1.7.2023 kan policerne ikke skifte rentegruppe. Det betyder, at hver police fra denne dato vil blive i den rentegruppe, som den tilhørte pr. 1.7.2023, uanset om policens vægtede grundlagsrente efterfølgende ændrer sig.

Depotrenterne i rentegrupperne kan være forskellige, fordi kravene til investeringspolitik for gruppernes samlede opsparing er forskellige. Pensionsordninger med de højeste ydelsesgarantier kræver en meget forsigtig investeringspolitik. Policer med gruppelivsforsikringer placeres ikke i en rentegruppe, da gruppelivsforsikringer er uden opsparing.


Risikogrupper i gennemsnitsrente

Risikogrupper
I PFA er der tre risikogrupper, og hver police er placeret i en af disse grupper:

Policer, der indgår i en aftale om særligt risikooverskud eller en såkaldt pooling-aftale
Policer med almindelig risikoberegning
Policer med gruppelivsforsikringer


Omkostningsgrupper i gennemsnitsrente

Omkostningsgrupper
I PFA er der tre omkostningsgrupper, og hver police er placeret i en af disse grupper:

• Policer under udbetaling samt øvrige policer uden løbende indbetalinger
• Policer med løbende indbetalinger
• Policer med gruppelivsforsikringer


Ydelsesgaranti

I gennemsnitsrente er du garanteret en minimumsudbetaling, når du går på pension. Det kalder vi en ydelsesgaranti. Den er beregnet på baggrund af forsigtige forudsætninger om forventet levetid, risiko for nedsat erhvervsevne, omkostninger og forrentning. Du er garanteret minimumsudbetalingen, hvis du opfylder pensionsordningens betingelser i forhold til indbetaling, ansættelsesforhold mv. De præcise regler er nærmere beskrevet i din police, som ligger på Mit PFA. Hvis der sker ændringer i dine forhold, vil der blive fastsat en ny ydelsesgaranti på baggrund af disse ændringer.

Ydelsesgaranti giver mindre risiko

Gennemsnitsrente og ydelsesgaranti sikrer, at risikoen er reduceret væsentligt. PFA er nødt til at investere meget forsigtigt for at overholde ydelsesgarantierne og sikre det stabile afkast. Det betyder, at afkastet i gennemsnitsrente ofte er lavere end i markedsrente, hvor der er større udsving og ingen ydelsesgarantier.

Reserverne er med til at sikre din udbetaling

I pensionsordninger med gennemsnitsrente er PFA nødt til at opbygge reserver til at sikre disse ydelsesgarantier, hvis udviklingen i levetid, risiko for nedsat erhvervsevne, omkostninger og forrentning er anderledes end forventet. Reserverne opbygges ved, at en del af investeringsoverskuddet mv. hensættes til reserverne i ”gode år”. Til gengæld vil et eventuelt overskud på reserverne blive fordelt på policerne i form af en bonus. Umiddelbart er der ikke udsigt til, at depotrenten eller pensionsudbetalingerne vil stige, da det lave renteniveau, længere levetider og øgede kapitalkrav betyder, at der skal lægges mere til side for at sikre ydelsesgarantierne.

Styrkelse

Styrkelse giver større sikkerhed for minimumsudbetalingerne

PFA har i flere år øget sikkerheden for pensionsudbetalingerne ved at styrke opsparingerne på de enkelte kunders pensionsordninger.

Hvad vil det sige at styrke opsparingen?

Når vi styrker opsparingen, betyder det, at løbende overskud tilskrives opsparingen, uden at minimumsydelserne (de såkaldte tarifydelser) forhøjes. Overskud opstår, når depotrenten er højere end den forudsatte rente, når prisen for forsikringsdækninger er mindre end forudsat, og når omkostningerne er mindre end forudsat. Den øgede tilskrivning på opsparingen, når der er overskud, giver en større sikkerhed for, at opsparingen fremadrettet kan finansiere minimumsudbetalingerne på pensionsordningen, også hvis der senere opstår underskud. Styrkelse er dermed med til at sikre, at minimumsudbetalingerne fastholdes og finansieres via din opsparing. Hvis opsparingen når et niveau, hvor den med stor sikkerhed kan finansiere minimumsydelserne, vil der ikke længere være behov for styrkelse. Det betyder, at løbende overskud herefter vil kunne bruges til at forhøje minimumsydelserne.

Derfor stiger prognoserne og udbetalingerne ikke

Derfor stiger prognoserne og udbetalingerne ikke

Når du sparer op i gennemsnitsrente, er der normalt tilknyttet nogle minimumsudbetalinger til din ordning, de såkaldte tarifudbetalinger eller ydelsesgarantier. I tarifudbetalingerne er der indregnet en vis gennemsnitlig minimumsforrentning af dine indbetalinger samt forudsætninger om omkostninger og betaling for forsikringer. For at tarifudbetalingerne skal stige, skal den faktiske udvikling være bedre end forudsat. Og samtidig skal det være betryggende at forhøje udbetalingerne.

Udviklingen har vist sig dårligere end forudsat
De forudsætninger, som ligger til grund for en stor del af pensionsordningerne i gennemsnitsrente – særligt de ældre ordninger, har vist sig ikke at holde. Forudsætningerne omhandler bl.a. forventninger til renten og til levetid.

I dag er renterne historisk lave. Samtidig lever vi længere, og kravene til PFA’s kapitalbeholdning er skærpet. Derfor er det blevet meget vanskeligt at opnå overskud i forhold til de oprindelige forudsætninger, da der også skal lægges mere til side for at sikre dine minimumsudbetalinger. Vores primære fokus er at sikre, at du får (mindst) de udbetalinger, som du er blevet lovet, og det kan du være helt tryg ved.

Kan mine udbetalinger så ikke stige?
Jo, hvis PFA over en længere årrække opnår et større investeringsafkast end det, der er nødvendigt for at sikre de minimumsudbetalinger, der er aftalt med dig og PFA’s øvrige kunder i gennemsnitsrente, og der er udsigt til pæne fremadrettede afkast eller hvis forudsætningerne på anden vis ændrer sig meget gunstigt. Umiddelbart er der dog ikke udsigt til, at pensionsudbetalingerne vil stige.

Dog afhænger det af de konkrete forudsætninger på din ordning. Over de sidste 20-30 år er forudsætningerne for nye ordninger gradvist blevet nedjusteret, så for nyere ordninger er der alt andet lige bedre udsigt til, at udbetalingerne vil stige. Men vi kan ikke give nogen garantier om det.

Endelig er det vigtigt at bemærke, at da eventuelle forhøjelser af udbetalingerne skal være betryggende, vil de typisk blive beregnet med mere forsigtige forudsætninger end dem, der blev brugt, da ordningen blev oprettet.    


 

Er det en fordel at samle din opsparing i PFA Plus?

Har du en indbetalingsfri ordning (fripolice) i gennemsnitsrente (PFA Traditionel), og en ordning som du løbende indbetaler til i markedsrente (PFA Plus), kan du overveje, om du skal flytte dine penge over i markedsrente.

Fordelene
  • Du har mulighed for højere afkast, fordi PFA´s investeringsfrihed er større i markedsrente (PFA Plus)
  • Du har måske mulighed for at få et overførselstillæg
  • Der er færre omkostninger, fordi du kun skal betale for administration af én ordning
  • Du får et bedre overblik, som gør det nemt at tilpasse og ændre din ordning.
Ulemperne

Ligesom der er fordele, er der også ulemper ved at overføre opsparingen til PFA Plus. Vær særligt opmærksom på, at opsparingen ikke længere vil være omfattet af de særlige ydelsesgarantier, som garanterer dig en mindsteudbetaling i gennemsnitsrente. Du bæres således selv investeringsrisikoen i PFA Plus, hvor der ikke er nogen ydelsesgarantier. Ved overførsel af ophørende og livsvarige livspensioner (livrenter) til PFA Plus overtager du også risikoen for stigninger i den gennemsnitlige levealder ud over det, som PFA forventer. Det betyder, at udbetalingen af din livspension vil ændre sig i takt med, at PFA’s forventninger til den gennemsnitlige levealder ændrer sig. I gennemsnitsrente vil udbetalingen af din livspension ikke kunne falde, selvom den gennemsnitlige levealder ændrer sig.

Overførselstillæg

Hvis du flytter dine penge fra gennemsnitsrente over i markedsrente, vil du normalt få et overførselstillæg til gengæld for, at du mister dine ydelsesgarantier. Overførselstillægget er et engangsbeløb, som bliver overført til din opsparing i markedsrente. Tillægget svarer til din andel af de opsparede fælles reserver og beregnes ud fra regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. For visse produkttyper tilbydes ikke overførselstillæg. Endvidere kan der være begrænsninger i hvornår man kan få overførselstillæg. 

Tjek Mit PFA, og kontakt os på 70 12 50 00

Hvis du overvejer at flytte din opsparing i gennemsnitsrente til markedsrente, så start med at gå ind på Mit PFA og tjek, om der ligger en anbefaling til dig fra PFA i Beskeder. I det tilfælde kan du foretage overførslen med det samme elektronisk. Hvis du ikke har fået en anbefaling fra os, men alligevel ønsker at overføre, så kontakt os, så vi kan rådgive dig om dine muligheder.