Forudsætninger for afkastberegninger

De viste afkast beregnes ud fra bl.a. følgende forudsætninger:

  • Afkastene er baseret på den officielle indre værdi for de fonde, PFA har investeret i. Afkastene opdateres dagligt.
  • Afkastene tager ikke højde for udbetalingssikring, skift mellem investeringsprofiler samt ind- og udbetalinger og øvrige bevægelser på opsparingen. Afkastene er fratrukket investerings- og handelsomkostninger og er før pensionsafkastskat.
  • Hvor Individuel KundeKapital indgår, er det med en andel på 5 % af opsparingen fra starten af perioden til 31.12.2023, og med 4,3 % fra 01.01.2024 og fremefter. Andelen af KundeKapital opgøres med udgangspunkt i at repræsentere en gennemsnitskunde på tværs af alle policer i markedsrente. Kunder uden KundeKapital er ekskluderet fra beregningen. Andelen vil løbende blive justeret. Opsparingen rebalanceres halvårligt (30/6) og indgår med det historiske eller forventede afkast for Individuel KundeKapital. Bemærk, at forrentningen af Individuel KundeKapital først tilskrives i foråret i det efterfølgende år, og kun hvis ordningen fortsat er i kraft.
  • Fordelingen mellem høj- og lavrisikofondene starter perioden med fordelingerne for den givne profil og rebalanceres halvårligt (30/6). Eksempelvis starter profil C med 75 % i Høj risiko fonden og 25 % i Lav risiko fonden.
  • De enkelte investeringsprofiler A-D anvender ny nedtrapningsmodel (indført i 2018) frem mod pensionering.
  • Der er ikke tilknyttet udbetalingssikring.

Kundeafkast og investeringsafkast

Afkastene er baseret på den officielle indre værdi for de fonde, PFA har investeret i. Afkastene opdateres dagligt.

Afkastene i tabellen tager ikke højde for udbetalingssikring, skift mellem investeringsprofiler samt ind- og udbetalinger og øvrige bevægelser på opsparingen. Afkastene er fratrukket investerings- og handelsomkostninger og er før pensionsafkastskat.

Du kan se det afkast, som du får tilskrevet din egen opsparing, på Mit PFA.


Særligt for kundeafkast

Det forudsættes, at Individuel KundeKapital udgør 4,3 % af pensionsopsparingen i 2024. For 2024 forventes forrentningen af Individuel KundeKapital at være 10 % før pensionsafkastskat. PFA Pension fastsætter selv en del af forrentningen af Individuel KundeKapital og kan derfor også selv ændre den. Bemærk, at forrentningen af Individuel KundeKapital først tilskrives i foråret i det efterfølgende år, og kun hvis ordningen fortsat er i kraft.

De akkumulerede afkast er baseret på, at Individuel KundeKapital udgør 5 % i perioden frem til 31.12.2023 og 4,3 % i perioden efter 01.01.2024 af pensionsopsparingen og at pensionsopsparingen rebalanceres halvårligt.

PFA KundeKapital – overskuds- og risikodeling

PFA Pension har en unik overskuds- og risikodeling, som adskiller sig fra andre kommercielle pensionsselskabers, fordi den gør det muligt at sende overskud tilbage til kunderne. Vi kalder det PFA KundeKapital. Det er ansvarlig kapital i PFA Pension, som får andel i eventuelt overskud, men også skal være med til at dække eventuelle tab. Det giver dig som kunde mulighed for at opnå et højt afkast på den del af din opsparing, som bliver indbetalt til Individuel KundeKapital. Til gengæld er Individuel KundeKapital også forbundet med risiko, og den kan derfor blive mindre (negativt afkast) og i yderste konsekvens tabes helt. Opsparet Individuel KundeKapital kan ikke ændres til almindelig pensionsopsparing.Særligt for investeringsafkast

Individuel Kundekapital indgår ikke i investeringsafkastet.