Digitalisering og dataetik går hånd i hånd i PFA

I PFA arbejder vi med øget digitalisering for at leve op til fremtidens krav til et moderne pensionsselskab
og for at gøre PFA endnu mere relevant for kunderne.

PFA vil i stigende grad benytte nye digitale teknologier til at styrke vores service og rådgivning, øge selvbetjeningsmulighederne, effektivisere sagsbehandlingen og fremme kundernes sundhedstilstand – til glæde for kunderne, arbejdspladserne og samfundet.

Kunstig intelligens har stort potentiale for kundeoplevelsen

PFA’s kunder har i dag adgang til en moderne online-platform, Mit PFA, hvor de kan få overblik over deres pensionsordning, modtage anbefalinger, foretage simuleringer af fremtidige pensionsudbetalinger, foretage ændringer via selvbetjening og følge med i PFA's sagsbehandling. 

Takket være avanceret databehandling og kunstig intelligens vil PFA i de kommende år kunne tilbyde nye digitale services, som bliver langt mere målrettet den enkelte kundes situation og behov. Og vi vil via den nye teknologi få bedre mulighed for at identificere kundegrupper, som kan have særlig gavn af PFA's tilbud om forebyggende indsatser og behandling, og derved udbygge sikkerhedsnettet i PFA's forsikringsordninger. 

Vi tager vores etiske ansvar alvorligt

PFA er bevidst om, at der med øget digitalisering følger et stort ansvar. Vi vil sikre, at vores kunder føler sig trygge i PFA uanset digitale forudsætninger, og at kunstig intelligens kun anvendes til formål, som er forenelige med PFA’s grundlæggende værdier som kundeejet pensionsselskab. 

Ansvarligheden i dataanvendelsen følger ikke blot af de generelle persondataregler, som PFA er omfattet af, men også af PFA's egne dataetiske principper, som har til formål at agere kompas i PFA’s fortsatte udvikling og anvendelse af avanceret dataanvendelse og kunstig intelligens.  

Der findes i dag ikke faste definitioner på dataetik, og opfattelsen af god dataetik er i konstant bevægelse – det samme er PFA's arbejde med dataetik og dataetiske principper. PFA vil fortsætte med at tage aktiv del i den vigtige samfundsdebat om god dataetik og gennemføre konkrete initiativer, for at sikre en dybere implementering af dataetikken i PFA's forretningsdrift og blandt personalet. 

Dataetiske principper

PFA har besluttet følgende dataetiske principper for brugen af kunstig intelligens i kundeløsningerne:
  

 

 

1. Anvendelse af kunstig intelligens skal ske på et fair og ansvarligt grundlag – og være i kundernes, kundefællesskabet eller samfundets interesse.

Kunstig intelligens er en teknologi, der har høj politisk bevågenhed både nationalt og internationalt, hvor en række igangværende initiativer skal sikre, at udnyttelsen af teknologien sker på et forsvarligt grundlag. PFA følger dette arbejde nøje, og vi vil løbende implementere anbefalinger og lovkrav i vores arbejde med kunstig intelligens. 

Læs mereSe mindre

I PFA er vi overbevist om, at fair og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens sagtens kan leve side om side med ambitionen om at digitalisere vores forretningsdrift og kundeservices. For os er det afgørende, at kunstig intelligens anvendes i kundernes interesse. Og at hensynene til den enkelte kunde, kundefællesskabet og/eller samfundet sker efter en konkret interesseafvejning.


PFA arbejder med øget anvendelse af kunstig intelligens på følgende hovedområder:

Drift og sagsbehandling: Interne hjælpeværktøjer, som bidrager til at optimere interne processer, opgavestyring og kundebesvarelser

Kunderådgivning: Mere kundevenlig information og -rådgivning på Mit PFA, målrettet den enkeltes kundes situation og behov 

Forebyggelse: Forbedret identifikation af målgrupper, som vil kunne få særlig gavn af PFA´s tilbud om forebyggende indsatser og behandling for at undgå langvarigt sygefravær og tab af erhvervsevne 

PFA anvender ikke kunstig intelligens til at fastsætte individuelle priser og vilkår eller til at træffe automatiske afgørelser om kundernes ret til udbetalinger. PFA foretager heller ikke løbende opsamling af helbredsoplysninger fra kundernes bærbare enheder (smartwatches, helbreds-apps m.v.).  

 

 

2. Udviklingen af algoritmer til brug for kunstig intelligens skal leve op til anerkendte tekniske krav og anbefalinger, og følge en kontrolleret og dokumenterbar proces med indbygget vurdering af, at resultater er forklarlige og ikke-diskriminerende.

PFA har formelle procedurer til at styre, kontrollere og dokumentere udviklingen af algoritmiske modeller. Hermed sikres det, at alle dataetiske krav til algoritmiske modeller overholdes, at modellerne er forklarlige og at de ikke tager uvedkommende eller diskriminerende hensyn.  

 

 

3. Åbenhed og information skal sikre forståelse for og tillid til PFA´s digitale kundeløsninger baseret på kunstig intelligens.

I takt med, at PFA i de kommende år udbreder anvendelsen af kunstig intelligens til mere kundevendte funktioner og services, vil behovet for kundeinformation stige tilsvarende. 

Det er afgørende for PFA, at kunder altid er informeret, hvis de modtager råd, vejledning eller afgørelser, som er baseret direkte på kunstig intelligens. Kunderne skal vide, at de kan kontakte PFA´s medarbejdere, hvis de er i tvivl eller har brug for nærmere rådgivning og vejledning. 

 

 

 

 

4. PFA’s kunder skal altid have adgang til råd, vejledning og klagebehandling fra en fysisk person.

PFA er et kundeejet pensionsselskab og det ligger dybt i vores værdigrundlag at være til for vores kunder og tæt på vores kunder. Det vil vi også være i fremtiden. 

Øget digitalisering og automatisering vil utvivlsomt ændre måden at være kunde på i PFA, og på den lange bane også ændre behovene for kontakt til PFA. Der vil dog også fremover være situationer, hvor vores kunder vil have brug for at tale med en medarbejder i PFA, eksempelvis ved sygdom, og her vil PFA’s medarbejdere fortsat stå til rådighed med rådgivning og vejledning nøjagtig som i dag.  

Dataetiske redegørelse

Vi beskriver i vores dataetiske redegørelse bl.a. hvilke typer af data PFA anvender, vores samarbejde med eksterne partere, vores overvejelser i relation til nye teknologier, dataetiske dilemmaer, awareness-træning og vores løbende evaluering. Den dataetiske redegørelse er en del af ledelsesberetningen i PFA Holdings og PFA Pensions årsrapporter. 

Datasikkerhed

Dataetik handler også om datasikkerhed. 

Som pensionsselskab er PFA vant til og har indrettet sig efter at behandle mange kundedata. Vi er underlagt omfattende lovgivningsmæssige forpligtelser i forhold til datasikkerhed og databeskyttelse, og det er en integreret del af vores kultur og processer, at data behandles sikkert og forsvarligt. I PFA udvikles IT-systemer og -processer med kundernes datasikkerhed for øje, og vi stiller høje krav til validitet og kvalitet af de data, der anvendes i kundeforholdet.

PFA har organiseret sig, så der løbende sker overvågning og kontrol af, at datasikkerheden til stadighed er robust. Vi har procedurer der sikrer, at enhver mistanke om eller konstateret brud på datasikkerheden straks undersøges, så hændelsens omfang og betydning for PFA’s kunder kan afdækkes, ligesom Datatilsynet underrettes efter gældende regler herom. 

PFA samarbejder med relevante myndigheder og brancheorganisationer for at højne data sikkerhedsniveauet og modstå trusler fra cyberangreb.