PFA's initiativer og dialoger med selskaber

Det er PFA’s mål at være en aktiv ejer, der monitorerer og løbende er i kontakt med en lang række af de selskaber, vi investerer i. Vi ønsker at påvirke selskaberne i retning af en ansvarlig værdiskabelse og dermed sikrer højest muligt langsigtet investeringsafkast. Derfor går PFA også i en formaliseret aktiv ejerskabsdialog med de selskaber, som ikke efterlever vores politik for ansvarlige investeringer.

Fremdrift af dialog med udvalgte selskaber

PFA har sat som mål at formidle om fremdriften i arbejdet med aktivt ejerskab uden at kompromittere den fortrolighed, der er brug for i dialogen med selskaberne. Derfor opdateres siden løbende. 
       

Processen for dialog med selskaber

PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige eller ulovlige aktiviteter. PFA prioriterer som ansvarlig investor at have en dialog med selskaberne for at arbejde på, at selskabet ændrer adfærd. Under dialogforløbet med selskaberne er det PFA’s Responsible Investment Board, der løbende vurderer, om der fortsat er tillid til selskabet, eller om selskabet skal frasælges og ekskluderes. Nedenunder kan du se en oversigt over de selskaber, som PFA har indgået dialog med.

Oversigt over selskaber PFA har indgået dialog med

Igangværende dialoger
   

Total Energies PFA indgik dialog i marts 2022
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog: 
Vi tager stor afstand fra den helt uacceptable russiske aggression og krigsførelse i Ukraine og forventer, at de selskaber, vi har investeret i, lever op til EU-sanktionerne.
Indhold i dialog
PFA har været i kritisk dialog med Total, siden det i marts 2022 er kommet frem, at de har aktiviteter i Rusland via en række minoritetsposter i ikke-statsejede russiske olie/gasselskaber samt køb af olie/gas til primært det europæiske marked.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
-Marts 2022: Selskabet har nu fremlagt en plan for hurtigst muligt og senest ved udgangen af 2022 at stoppe med at købe olie fra Rusland og gradvist suspendere sine russiske aktiviteter. Meddelelsen om at stoppe med køb af olie senest ved udgangen af 2022 kom i uge 12 2022. 
   

Rio Tinto PFA indgik dialog i februar 2022
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog: 
PFA har taget kontakt til selskabet på baggrund af en rapport, som selskabet offentliggjorde d. 1. februar 2022, der beskriver en arbejdskultur under al kritik. Rapporten kommer i forlængelse af, at selskabet har nedsat en ’Everyday Respect Taskforce’ på tværs af selskabet. Rapporten er udarbejdet Elizabeth Broderick & Co for at give en ekstern vurdering af kulturen. 
 
Indhold i dialog
Vi anerkender, at Rio Tinto har igangsat arbejdet og prioriteret området, ligesom rapporten var bestilt og offentliggjort af selskabet selv. Rapportens konklusioner kræver handling, hvorfor vi gennem dialogen vil følge op på disse. 
 
- PFA har rakt direkte ud til selskabet
- PFA har rakt ud til vores eksterne samarbejdspartner, Sustainalytics, for at få deres vurdering af sagen.

Efter udgivelsen af rapporten om selskabets kritisable arbejdskultur har vi afholdt et møde med Rio Tinto, hvor rapporten, herunder kulturændringsforslag, blev gennemgået og drøftet. Implementeringen af de konkrete initiativer, som er foreslået i rapporten, vil tage flere år. Der forventes at blive offentliggjort statusrapporter løbende, som PFA vil følge op på.”
   

Freeport-McMoRan PFA indgik dialog i juni 2021
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Miljømæssige problematikker ved selskabets minedrift.

Indhold i dialog
PFA er gået i dialog med Freeport for at få et indblik i selskabets praksisser ift. de miljømæssige problematikker ved dets minedrift. Det gælder blandt andet brugen af River Tailings Disposal i Indonesien og samt problemer med vandforbrug i Chile. Med dialogen ønsker PFA at sikre, at selskabet gør en tilfredsstillende indsats ift. at beskytte sine miljømæssige omgivelser.

I juni 2021 havde PFA et indledende møde med selskabet.

Total Energies PFA indgik dialog i maj 2021
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog: 
PFA er gået i kritisk dialog med Total Energies grundet deres aktiviteter i Myanmar, efter militærjuntaen afsatte landets leder Aung San Suu Kyi og den demokratisk valgte regering ved et militærkup i februar 2021. 
Vi betragter situationen i Myanmar som alvorlig og tager afstand fra militærjuntaen. PFA følger udviklingen nøje, herunder den politiske udvikling i relation til sanktioner. 
 
Indhold i dialog
PFA ønsker at afdække begrundelsen for og omfanget af Totals fortsatte tilstedeværelse, herunder om relationen til Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), og Totals håndtering af risikoen for at selskabet kan understøtte militærjuntaen, via deres forretningsaktiviteter i landet. 

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- I perioden fra maj til december 2021 har PFA haft flere møder og anden korrespondance med Total, hvor vi har spurgt ind til deres vurdering og håndtering af den aktuelle situation i Myanmar. PFA gjorde sine bekymringer gældende og afkrævede en række svar. Total anerkendte, at de stod i en udfordrende situation, som de ville forsøge at løse ved at lægge pres på styret og vil være transparente omkring.
- Samtidig har PFA benyttet vores eksterne rådgiver Sustainalytics’ vurdering af konflikten og af de forholdsregler Total har truffet til at vurdere selskabets handlinger. På baggrund af informationerne fra Sustainalytics, var PFA enige i, at Totals forholdsregler var fornuftige på kort sigt, mens udsigten til et længevarende militærstyre ville udfordre selskabets tilstedeværelse.
- I februar 2022 – et år efter militærstyrets overtagelse af magten - sender Totals øverste ledelse et brev til PFA, hvoraf det fremgår, at selskabet trækker sig ud af sine aktiviteter i Myanmar grundet den uholdbare konklift og omverdenens, inkl. PFA’s, forventninger til deres stillingtagen. Total sælger sin ejerandel af aktiviteterne til øvrige joint-venture selskaber, og Total vil over det næste halve år overdrage deres operationelle aktiviteter i en struktureret proces under hensyn til de lokale medarbejdere.
- På baggrund af selskabets beslutning vil vi følge overdragelsesprocessen, men betragter dialogen med selskabet vedrørende aktiviteter i Myanmar som positivt afsluttet. PFA har forsat dialog med selskabet vedrørende dets grønne omstilling, som vi følger tæt.
  

Amazon PFA indgik dialog i februar 2021
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
PFA er i samarbejde med en gruppe af internationale investorer indgået dialog med Amazon vedr. krænkelse af arbejdstagernes rettighed til at indgå i fagforening.

Indhold i dialog
Med dialogen ønsker gruppen af investorer, at Amazon tager en række konkrete skridt for at implementere sine arbejdstagerrettighedsforpligtelser ved Bessemer anlægget i Alabama.

Dette skal sikre, at arbejderne på anlægget har frihed til at bruge deres rettigheder, uden indblanding fra arbejdsgiveren. Derudover handler dialogen også mere generelt om Amazon’s politikker og approach til menneskerettigheder.

Amazon har hidtil været tøvende i deres tilgang til dialogen, men har indvilget i et møde med gruppen. Ved selskabets generalforsamling i maj 2021 stemte PFA imod ledelsens anbefalinger ved 10 ud af 23 punkter - herunder ved et aktionærforslag om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.

Rio Tinto PFA indgik dialog i november 2020
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog 
I løbet af årene har Rio Tinto haft flere sager omkring krænkelser af det oprindelige folks rettigheder. 

I 2020 blev selskabet involveret i endnu en sag, da selskabet i forbindelse med udvidelse af en jernmalmsmine ødelagde to hellige sites for aboriginere i Australien. Sagen har ført til, at tre medlemmer af Rio Tinto´s ledelse – heriblandt selskabets adm. direktør – er blevet afskediget.

Indhold i dialog
Formålet med dialogen er at få selskabet til at kompensere den berørte befolkningsgruppe. Derudover skal Rio Tinto sikre, at deres team for samfundsrelationer er fuldt integreret i operationer, så det sikres, at alle operationelle beslutninger tages i forenelighed med lokalsamfund, så lignende hændelser ikke sker i fremtiden.
   

Macquarie PFA indgik dialog i november 2018
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
PFA har siden 2018 været i dialog med Macquarie efter deres snyd med udbytte skat blev offentliggjort.

Indhold i dialog
PFA fortsætter den kritiske dialog med Macquarie om udbytteskatte-sagen, og har besluttet ikke at indgå i nye samarbejder med Macquarie, før vi er kommet til bunds i de præcise fakta i sagen, og udfaldet af dette vil bl.a. blive afgørende for, om vi kommer til at lave nye forretninger med dem fremadrettet. PFA afventer bl.a. udfaldet af en igangværende retssag i Tyskland mod Macquarie, før beslutningen genovervejes. Et standpunkt PFA deler med både ATP og PKA.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- PFA har siden 2018 været i dialog med Macquarie efter deres snyd med udbytte skat blev offentliggjort.
- PFA fortsætter den kritiske dialog med Macquarie om udbytteskatte-sagen, og har besluttet ikke at indgå i nye samarbejder med Macquarie, før vi er kommet til bunds i de præcise fakta i sagen, og udfaldet af dette vil bl.a. blive afgørende for, om vi kommer til at lave nye forretninger med dem fremadrettet.
  

Danske Bank PFA indgik dialog i marts 2017
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Danske Bank har i perioden 2007-2015 foretaget ulovlige transaktioner i bankens østeuropæiske filialer.

Indhold i dialog
Som sagen har udviklet sig, har PFA løbende spurgt ind til Danske Banks arbejde med at gennemgå tidligere risikofyldte transaktioner og ressourceallokeringen til bankens anti-money laundering processer. PFA har en klar forventning om, at banken forsat er transparent om sine indsatser. PFA anerkender, at banken har været igennem en transformation, og vi vil gerne forsat være med til at rykke Danske Bank i den rigtige retning. Derfor har PFA støttet op om, at der kommer en oprydning i bestyrelsen i Danske Bank med henblik på, at banken kan få etableret et nyt hold, som kan skabe fokus på forretningen og på de vigtige relationer til investorer, kunder og samfundet.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- PFA har siden marts 2017 været i dialog med Danske Bank.
- PFA har i forbindelse med afskedigelsen af flere ledende ansatte haft dialog med et medlem af direktionen.
- PFA er fortsat i dialog med Danske Bank og forventer, at banken vil øge transparensen yderligere og genskabe tilliden til banken.
- Senest i september 2020 har PFA spurgt Danske Bank om status på oprydning og etablering af nyt ledelseshold, implementering af anti-hvidvask foranstaltninger samt om sagen vedr. fejl i opkrævning af gæld fra bankens danske inkassokunder.
- Dialog er ikke afsluttet. 
  

Samsung Electronics PFA indgik dialog i december 2016
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Korruptionsanklager

Indhold i dialog
PFA’s eksterne forvalter, der har investeret i selskabet, har været i kontakt med selskabets ledelse for at adressere den manglende transparens og anklagerne om korruption. Samsung Electronics har igangsat tiltag for at forbedre deres governance, og PFA vil sammen med den eksterne forvalter følge sagen.

Johnson & Johnson PFA indgik dialog i december 2016
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
PFA er i samarbejde med vores eksterne rådgiver Sustainalytics i dialog med selskabet Johnson & Johnson (J&J) angående sager relateret til produktsikkerhed.

Indhold i dialog
Vi ønsker, at selskabet nedbringer risikoen for, at lignende sager opstår ved at indarbejde sine erfaringer i sikkerhedsprotokoller og kontrolprocedurer. På den måde sikrer selskabet i højere grad, at forbrugere ikke kommer til skade eller bliver syge og endvidere som afledt effekt minimerer risikoen for søgsmål fremadrettet.

Samtidig tilsigtes det, at selskabet udvikler retningslinjer for øget transparens om produktrelaterede data, for at imødekomme, at eventuelle observationspunkter om deres produkter kommunikeres til forbrugere tidligst muligt.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- Dialogen starter i december 2016, hvor J&J efter henvendelse fra PFA’s eksterne rådgiver meddeler, at de implementerer ensartet kvalitetssikring og compliance i virksomheden globalt. Derudover sikres det, at alle produktionsfaciliteter opererer i overensstemmelse med sundhedslovgivning og virksomhedens kvalitetskrav.
- I juli 2018 deltager PFA i et webinar afholdt af J&J, hvor virksomhedens compliance og kvalitetssikring bliver uddybet. Derudover præsenteres en ny fælles sikkerhedsstandard på tværs af koncernen.
- I november 2019 deltager PFA i et telefonmøde med J&J, hvor PFA får indsigt i selskabets standpunkter ift. igangværende sagsanlæg angående talkumpulver, opioider og Risperdal.
- I april-maj 2020 har der været dialog omkring COVID-19, hvor PFA bl.a. forespørger, hvordan J&J håndhæver sine stringente R&D-protokoller på trods af hastigheden, hvorved en potentiel COVID-19 vaccine udvikles.
- Dialogen med selskabet er fortsat i gang.

Afsluttede dialoger
   

Volkswagen PFA indgik dialog i september 2015
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
I september 2015 blev det offentliggjort, at Volkswagen har snydt med emissioner udledt af deres dieselmotorer over en længere periode. Sagen blev senere er døbt ’diesel-gate’.

Indhold i dialog
PFA har siden den 23. september 2015 været i dialog med Volkswagen. I maj 2018 forpligtede selskabet sig til at adressere compliance, risk management og kulturelle bekymringer. 

I januar 2020 annoncerede selskabet, at de er i gang med at implementere en række mål for at komme videre efter diesel-gate. Derudover har de hyret en uafhængig compliance monitor, som skal sikre, at målene er tilstrækkelige og bliver implementeret effektivt. 

Baseret på selskabets villighed til at samarbejde med myndighederne, stærke imødekommenhed over for dialog og den signifikante fremdrift i at forbedre den interne compliance kultur og generelle ændring af virksomhedskulturen, har vi afsluttet dialogen med Volkswagen. Dialogen vil blive genoptaget såfremt nye alvorlige hændelser opstår. 
   

Volvo PFA indgik dialog i december 2020
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
I december 2020 offentliggjorde en NGO en rapport over selskaber, der leverer militært udstyr til Saudi Arabien og de Forende Arabiske Emirater, hvilket angiveligt bliver brugt til krigen i Yemen. Ifølge rapporten har Volvo leveret motorer til – og armeret køretøj gennem datterselskabet ACMAT/ Arquus.

Indhold i dialog
I december 2020 tog PFA kontakt til Volvo for at indgå en dialog om selskabets politiker og processer på området. I januar 2021 deltog PFA i et møde med Volvo, hvor selskabet uddybede deres politik og proces. Efterfølgende i februar 2021, fik PFA sin eksterne rådgiver til at vurdere politikerne, hvor vurderingen var, at Volvos governance strukturer er tilfredsstillende.

Hangzhou Hikvision Digital Technology PFA indgik dialog i februar 2020
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
PFA er i samarbejde med vores eksterne rådgiver Sustainalytics gået i dialog med Hangzhou Hikvision Digital Technology på baggrund af anklager om brud på menneskerettighederne i forbindelse med salg af overvågningsudstyr.

Indhold i dialog
Formålet med dialogen er, at Hikvision skal sikre, at deres overvågningsværktøjer ikke anvendes til formål, som bryder med menneskerettighederne. Vi ønsker, at selskabet implementerer et robust due diligence program, der bringer selskabets politikker og procedurer på linje med de internationale menneskerettighedsstandarder. Selskabet skal endvidere fokusere på at kunne levere indsigtsfuld og gennemsigtig rapportering af ledelsens håndtering af menneskerettighedsproblemstillinger, der relaterer sig til selskabets produkter og services.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- Februar 2020: Vores eksterne rådgiver tager kontakt for at starte en dialog om Hikvisions håndtering og risici vedrørende menneskerettigheder. Selskabet anerkender de fremlagte udfordringer og uddyber problemstillingerne. 
- Maj 2020: PFA indgår i dialogen. 
- August 2020: PFA har statusmøde med Sustainalytics om Hikvision, fremskridt og vurdering af dialogen. Hikvision har haft et eksternt advokatselskab til at lave en rapport over Hikvisions rolle i projekter i Xinjiang-regionen, og Hikvision skal vurdere implementering af rapportens anbefalinger. Hikvision meddeler at have opnået større forståelse af risikoen for at deres produkter og services anvendes på en måde som bryder med menneskerettigheder. Hikvision accepterer, at de skal forbedre selskabets due diligence praksis og gennemsigtighed. Hikvision har ikke budt på projekter i Xinjiang siden 2018. 
- November 2020: PFA har statusmøde med Sustainalytics om Hikvision.
- PFA har afsluttet dialogen med selskabet, da positionen er frasolgt.

Rio Tinto PFA indgik dialog i 2017
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Rio Tinto har anvendt ”riverine tailings disposal”, hvilket påvirker miljøet.

Indhold i dialog
PFA har siden 2017 været i dialog med selskabet for at afklare, hvordan dets mineaktiviteter i Indonesien påvirker miljøet. Selskabet har bekræftet, at de arbejder aktivt med at måle sin påvirkning af de lokale miljøforhold, og at det har etableret områder for at stimulere naturgenopretning. PFA bekræfter, at data fra Indonesien viser, at selskabets praksis er ’best practice’, og at alternative metoder til bortskaffelse af spildevand ikke ville være bedre.

PFA har på den baggrund afsluttet dialogen med selskabet om dets miljøpåvirkning i Indonesien.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- PFA har siden 2017 været i dialog med Rio Tinto
- PFA har i forbindelse med selskabets genopretningsaktiviteter konkluderet, at selskabets praksis er ’best practice’.
- Dialog er afsluttet.

Chevron PFA indgik dialog i september 2017
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Ønske om øget transparens i forhold til Chevrons lobbyaktiviteter.

Indhold i dialog
PFA har valgt at støtte forslag om, at selskabet bør publicere en rapport om deres lobbyaktiviteter, at formanden for bestyrelsen bør være uafhængig, samt at det bør være muligt for aktionærer med mere end 10 pct. af aktierne at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. PFA har valgt ikke at støtte et forslag, om at selskabet bør udarbejde en rapport om deres skifte til en ”lav-CO2 økonomi”, rationalet bag dette er, at selskabet allerede har taget skridt i den retning ved at publicere deres ’Managing Climate Change Risk’ rapport, som allerede berører emnet og signalerer, at der er sket et skift i holdningen siden generalforsamlingen i 2016.
  

Enbridge Inc. PFA indgik dialog i december 2016
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
PFA har i samarbejde med andre investorer været i dialog med Enbridge om selskabets mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med dets investering i Dakota Access Pipeline Projektet (DAPL).

Indhold i dialog
Dialogen med Enbridge har været fokuseret på, hvordan selskabet vil forbedre sine politikker og retningslinjer særligt med fokus på FN’s Special Rapporteurs vurdering af DAPL’s negative indvirkninger på oprindelige folks rettigheder. Enbridge har givet udtryk for, at selskabet arbejder med at gøre sin indflydelse gældende og opdaterer sine politikker, så de stemmer overens med internationale standarder på området.

I september 2019 præsenterede selskabet strategier, der adresserer de fleste af problemerne.

I november 2020 blev det vurderet, at selskabet har gjort tilstrækkelige fremskridt i form af en ny politik og robuste procedurer ift. det oprindelige folks rettigheder samt sikkerhed og menneskerettigheder.

Energi Transfer Equity og datterselskabet Energy Transfer Partners PFA indgik dialog i december 2016
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Negative indvirkninger på et oprindeligt folks rettigheder

Indhold i dialog
PFA har søgt at etablere dialog med Energy Transfer Equity, der er moderselskab for Energy Transfer Partners, der opfører og driver Dakota Access Pipeline. Dette er sket for at sætte fokus på Dakota Access Pipeline’s negative indvirkninger på de oprindelige folks rettigheder i området, hvor olieledningen opføres. Det er ikke lykkedes PFA eller PFA’s screenings- og engagementsselskab, at etablere dialog med Energy Transfer Equity.

PFA bakker op om FN’s special rapporteurs vurdering af sagen omkring Dakota Access Pipeline, og aktiviteterne strider imod PFA’s politik for ansvarlige investeringer. Da selskabet ikke ønsker dialog, har PFA frasolgt sine beholdninger og ekskluderet Energy Transfer Equity og datterselskabet Energy Transfer Partners.

Phillips 66 PFA indgik dialog i november 2016
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
PFA har i samarbejde med andre investorer henvendt sig til Phillips 66 i forbindelse med selskabets investering i Dakota Access Pipeline Projektet (DAPL).

Indhold i dialog
Phillips 66 har indvilliget i en dialog, og PFA’s fokus er på, hvordan selskabet vil forbedre sine politikker og sin adfærd særligt med fokus på FN’s Special Rapporteurs vurdering af DAPL’s negative indvirkninger på oprindelige folks rettigheder.

Pr. juli 2020 har selskabet offentliggjort et menneskerettighedsstatement, samt hvordan de er i dialog med de berørte samfund.

Mærsk PFA indgik dialog i oktober 2016
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Ophugning af skibe og arbejde med Shree Ram værftet

Indhold i dialog
PFA har været i dialog med Mærsk om deres politik for ophugning af skibe og deres arbejde med Shree Ram værftet i Indien. Dialogen har fokuseret på arbejdet med at opgradere faciliteterne i Indien, med henblik på at sikre, at skibene bliver ophugget på en ikke-miljøskadeligmåde, bl.a. hvordan delene fra skibene ikke kommer i kontakt med tidevandszonen (intertidal zone). Dialogen har også omhandlet den standard, der benyttes, når Mærsk får ophugget deres skibe uden for EU. Vi vil fortsætte vores dialog med Mærsk med fokus på, at de lever op til gældende miljølovgivning, brugen af ekstern verifikation, Hong Kong-konventionen og EU's liste af godkendte værfter til skibsophugning.

Freeport-McMoRan PFA indgik dialog i 2016
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA har siden 2016 været i dialog med selskabet for at afklare, hvordan dets mineaktiviteter i Indonesien påvirker miljøet. Baggrunden for dialogen har været selskabets brug af ”riverine tailings disposal”. Selskabet har bekræftet, at de arbejder aktivt med at måle sin påvirkning af de lokale miljøforhold, og at det har etableret områder for at stimulere naturgenopretning. PFA’s rådgiver har bekræftet, at data fra Indonesien viser, at selskabets praksis er ’best practice’, og at alternative metoder til bortskaffelse af spildevand ikke ville være bedre. PFA har på den baggrund afsluttet dialogen med selskabet om dets miljøpåvirkning i Indonesien.
  

JBS SA PFA indgik dialog i november 2015
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Bestikkelsesproblemer, arbejdstagerrettigheder samt bedre politikker og transparens på flere områder.

Indhold i dialog
PFA er i samarbejde med 30 internationale investorer i dialog med det brasilianske selskab JBS SA. Gruppen af investorer opfordrer selskabet til at adressere problemer med bestikkelse i Brasilien, sikre at arbejdstagerrettigheder bliver overholdt i leverandørkæden samt at aflønningsstrukturen fremover inkluderer ESG-vurderinger af ledelsens løn.

PFA har deltaget i et møde med selskabet, hvor dets nye compliance proces blev præsenteret. Den nye compliance proces omfatter implementering af en whistleblowerordning, og der bliver benyttet eksterne konsulenter for at sikre implementeringen.

Dialogen er stadigt i gang mht. korruption, karteldannelse og arbejdstagerrettigheder. Dialogen er afsluttet vedrørende skovfældning (afventer dog stadigt evaluering), vandforurening og menneskerettigheder.

PFA har afsluttet dialogen med selskabet, da positionen er frasolgt.

Walmart de Mexico PFA indgik dialog i oktober 2015
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA har ekskluderet Wal-Mart Stores Inc, men ikke selskabet Wal-mart de Mexico (Walmex), som blandt andet driver Walmart butikker i Mexico og central Amerika. PFA har været i dialog med sin rådgiver på området, der bekræfter, at Walmex tillader sine ansatte at være medlem af en fagforening. Dermed fortager Walmex ikke den overtrædelse af PFA’s retningslinjer, der har ført til eksklusionen af Wal-Mart Stores Inc.
  

Sun Hung Kai Properties PFA indgik dialog i maj 2015
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA’s eksterne forvalter, der har investeret i selskabet, har rettet henvendelse til selskabet, for at adressere potentielle krænkelser af menneskerettighederne, som følge af deres sikkerhedskontrakter på Nauru og Papua Ny Guinea. Selskabet har informeret, at de ikke planlægger at forlænge deres kontrakter. PFA vil sammen med den eksterne forvalter følge sagen og udviklingen.
  

GlencoreXstrata PFA indgik dialog i oktober 2014
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
- Miljøpåvirkning via deres mine i Mount Isa, Australien
- Aktiviteter i Vestsahara

Indhold i dialog
PFA har været i dialog med selskabet om miljøpåvirkningen fra deres mine i Mount Isa, Australien. PFA og selskabet har diskuteret deres fremdrift med at nedbringe luftforureningen og deres arbejde for at mindske påvirkning af vandkvaliteten omkring minen. PFA har også været i dialogen om selskabets menneskerettigheds due diligence i Vestsahara. I slutningen af 2017 bekræftede selskabet, at de ikke længere havde aktiviteter i Vestsahara og at selskabets menneskerettighedspolitik nu omfatter aktiviteter i konfliktfyldte områder. PFA har i 2018 frasolgt størstedelen af sin investering i Glencore.

Efter salget vil PFA ikke længere prioritere den direkte dialog med selskabet, men i stedet vil den aktive ejerskabs dialog varetages af screenings- og engagementselskabet GES, og PFA vil derigennem følge selskabets fremdrift.
    

Sygenta PFA indgik dialog i december 2014
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
I december 2014 blev PFA præsenteret for en rapport og en film om stærkt kritisable forhold i leverandørkæden hos selskabet Syngenta.

Indhold i dialog
PFA fik udarbejdet en analyse om selskabets praksis af GES, og PFA startede selv en dialog med selskabet. PFA har afventet Fair Labor Association’s (FLA) undersøgelse om Syngentas leverandørkæde (Procurement price and credit practices in Syngenta hybrid seeds supply chain, India), som blev offentliggjort i juli 2015. I 2016 fulgte PFA op med selskabet omkring deres arbejde på området. PFA har konstateret, at Syngenta efter anbefalinger fra blandt andet en multi stakeholder-konsultation har igangsat to pilotprojekter i Indien med fokus på at sikre betaling af mindsteløn til arbejderne i selskabets leverandørkæde. Projekterne løber frem til efteråret 2017, og PFA vil afvente resultaterne fra pilotprojekterne.

Syngenta er sidenhen blevet købt af ChemChina, og PFA har ikke længere beholdninger i selskabet. Derfor er dialogen lukket ned.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- I december 2014 blev PFA præsenteret for en rapport og en film om stærkt kritisable forhold i leverandørkæden hos selskabet Syngenta.
- I 2016 fulgte PFA op med selskabet omkring deres arbejde på området
- Dialogen er afsluttet.
   

Cement Roadstone Holding PFA indgik dialog i 2014
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Mulig tilknytning til et israelsk selskab der havde mulig involvering i konventionsstridige aktiviteter på Vestbredden.

Indhold i dialog
PFA har siden 2014 været i dialog med selskabet for at afklare en række forhold omkring selskabets tilknytning til et israelsk selskab og dermed mulige involvering i konventionsstridige aktiviteter på den besatte Vestbred.

I januar 2016 har selskabet offentliggjort og bekræftet, at det har frasolgt sin andel af det israelske selskab. Dermed er tilknytningen ophørt og PFA’s RI Board har besluttet at afslutte dialogen.
   

Nordea Bank PFA indgik dialog i april 2013
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Hvidvaskningssag

Indhold i dialog
PFA har været i dialog med selskabet angående sagen om hvidvaskning af penge. Nordea Bank har igangsat en intern undersøgelse af transaktionerne, som er op til 5 år gamle. I mellemtiden er der blevet introduceret nye foranstaltninger, som skal sikre, at lignende hændelser ikke finder sted igen. PFA vurderer, at selskabet har truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at efterleve reglerne for hvidvaskning fremadrettet. PFA har som del af sine investeringstilgang løbende dialog med selskabet.

Adani PFA indgik dialog i april 2013
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Potentiel miljøskade i Australien

Indhold i dialog
PFA's eksterne forvalter har været i dialog med Adani Ports and Special Economic Zone’s (Adani) ledelse for at adressere en potentiel miljøskade i Australien og selskabets generelle tilgang til bæredygtighed. Adani har informeret PFA om, at de ikke har gjort brug af deres tilladelse fra de australske myndigheder til at dumpe jord i nærheden af Great Barrier Reef, men Adani har i stedet valgt at skille sig af med jorden på land. Adani har historisk set haft en stor omsætning fra kul, selskabet har nu sat et mål om at reducere omsætningen fra kul fra 50 pct. til 20 pct. PFA's forvalter på området vil forsat være i dialog med selskabet.
   

Chevron PFA indgik dialog i juni 2010
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA har fulgt op på selskabets seneste generalforsamling, hvor PFA støttede en resolution om vigtigheden af at selskabet rapporterer om sin indsats i forhold til strategisk tilpasning af aktiviteter mod klimaforandringerne fremadrettet og frem til 2035.
   

Ryanair PFA indgik dialog i maj 2010
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Medarbejder rettigheder

Indhold i dialog
PFA’s screenings- og engagement-selskab, GES (nu Sustainalytics), har på vegne af PFA og andre investorer været i dialog med Ryanair for at få afklaret spørgsmål om selskabets praksis overfor medarbejderne i forhold til de rettigheder, der er en del af ILO-konventionerne. De kan ikke konstatere klare brud på de internationale konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold.

PFA har med bekymring fulgt Ryanairs tilgang til at drive deres forretning, herunder arbejdsforholdene for deres ansatte og senest sagen ved Arbejdsretten i Danmark. Sagen viser selskabets manglende interesse i at tilpasse sig lokale forhold og den risiko, der er forbundet hermed. PFA’s RI Board har på den baggrund vurderet, at PFA ikke ønsker at investere i selskabet.
    

Walmart PFA indgik dialog i februar 2006
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Arbejdstagerrettigheder og bæredygtighed

Indhold i dialog
PFA har i samarbejde med 11 andre investorer rettet henvendelse til selskabet for at starte en dialog om arbejdstagerrettigheder og bæredygtighed. Walmart er blevet ekskluderet fra PFA's investeringsunivers, og dialogen er derfor afsluttet.

Nestlé PFA indgik dialog i juli 2006
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA har været i dialog med selskabet for at diskutere deres bæredygtighedsprogram, herunder håndtering af børnearbejde i deres supply chain. PFA har besøgt Nestlé i Elfenbenskysten hvor de bl.a. har indført et ’Child Labour Monitoring and Remediation System’ (CLMRS), som skal identificere børnearbejde og finde løsninger på problemet. PFA vil løbende være i dialog med Nestlé for følge op på deres fremgang og diskutere omfanget af deres bæredygtighedsprogrammer.
      

Chevron PFA indgik dialog i maj 2003
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Opkøb af Texaco i 2001

Indhold i dialog
PFA er opmærksom på de miljørisici, Chevron har overtaget i Ecuador i forbindelse med selskabets opkøb af Texaco i 2001. Texaco blev i 1995 dømt til at betalte for udbedring af miljøskade i Ecuador. Efter at have betalt, blev Texacos aktiviteter og forpligtelser i Ecuador overtaget af deres joint venture partner, Petroecuador. I 2013 blev Chevron dømt til at betale erstatning på baggrund af Texacos aktiviteter, et søgsmål, der senere blev afvist i USA i 2014 og 2016, på baggrund af korruption og bestikkelse under retssagen i Ecuador. På baggrund af dommen i USA, vælger PFA at ikke indgå i dialog med Chevron om Texacos tidligere aktiviteter i Ecuador, med mindre nye informationer giver anledning til dette.