PFA Klima Plus

Din pension er din vigtigste klimainvestering

Med PFA Klima Plus kan du placere din pensionsopsparing i ekstra klimavenlige investeringer. Det sker ved, at du vælger PFA Plus med ønskede investeringsprofil og risikoniveau, og derefter en andel af ekstra klimavenlige investeringer.

PFA Klima Plus bygger på tre konkrete klimamål

Når PFA investerer pensionsopsparingerne, er det altid baseret på ansvarlighed, bæredygtighed og med udgangspunkt i Paris-aftalen og FN’s Verdensmål. Med PFA Klima Plus kan du tage endnu et skridt for at støtte op om den klimavenlige omstilling, og det er både overskueligt og fleksibelt, for klimamålsætningen er bygget op om tre konkrete klimamål. 

Aktieporteføljen i Klima Plus udledte allerede fra start 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset (MSCI ACWI)1

Frem mod 2025 er det ambitionen, at hele produktet skal være CO2neutralt2.

Frem mod 2030 er det ambitionen, at hele produktet skal være CO2 negativt2, og dermed trække mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder.  

  
1
MSCI All Contries World Index, CO2
 måles på scope 1 og scope 2 (se teksboks "PFA får tal fra det globale aktieindeks MSCI") på den noterede aktieportefølje i tons CO2 udledt pr million USD investeret.
2Søges opfyldt gennem investering i skov og teknologi, der tager CO2 ud af atmosfæren.

Sådan sikrer vi klimamålene

For at sikre at vi holder os indenfor vores klimamål samtidig med, at vi arbejder for det bedst mulige afkast til vores kunder, så måler vi løbende CO2-udledningen på vores porteføljer og sammenligner med verdensindekset. Som modellen viser, udleder aktierne i PFA Klima Plus 74 % mindre CO2 end verdensindekset, mens alle PFA's aktieinvesteringer pt. udleder 53 % mindre CO2.

 

Kilde: MSCI - CO2-tallene er gennemsnit for hele 2024 beregnet via månedlige observationer.
Opdateret: 30.06.2024

 

PFA får tal fra det globale aktieindeks, MSCI

PFA’s arbejde med klimamål er afhængig af, at vi kan måle og overvåge vores aktieinvesteringers CO2-udledning. Det er ikke lige til, da der stadig mangler fyldestgørende data for mange aktiver. Som udgangspunkt måler PFA derfor kun systematisk CO2-udledning fra aktieporteføljen og ikke fra fx obligationsporteføljen eller vores alternativer.

PFA’s vurderinger og benchmark bygger på data fra MSCI ACWI (verdensaktieindekset for aktier), som årligt offentliggør estimater for enkeltselskabers CO2-udledning. Selvom MSCI i dag er markedsstandard for måling af CO2-udledning fra en aktieportefølje, så er datagrundlaget stadig behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes dels, at meget data er bagudrettet og kan være et år eller to gammelt og dels, at er der stadig er mange selskaber, som ikke selv publicerer data om deres CO2-udledning. I sidstnævnte tilfælde vurderer MCSI selv udledningen ved brug af sammenlignelige selskaber i samme industri og geografi.

MSCI’s vurdering tager højde for tre forskellige aspekter af et selskabs CO2-udledning, kaldet scopes. Mens der findes rimelig pålideligt data for scope 1 og 2, er scope 3 behæftet med stor usikkerhed og svær at opgøre. Derfor indgår det på nuværende tidspunkt ikke i måling eller benchmarket i PFA Klima Plus.

• Scope 1 er den CO2, virksomhedens aktiviteter udleder, såsom produktion mv.
• Scope 2 er den CO2, som virksomheden indirekte er skyld i, såsom CO₂ fra energi produceret til virksomheden.
• Scope 3 er den CO2, som virksomhedens andre indirekte aktiviteter udleder, altså kilder virksomheder ikke ejer, kontrollerer eller kan styre. Det kan fx være anvendelsen af virksomhedens produkter. 

Et bedre klima er noget vi er fælles om

Klimavenlige investeringer kan være vindmøller og solenergi, men det kan også meget andet. Mange både store og små virksomheder i stort set alle brancher har fokus på deres klimaaftryk, og det arbejder de med på vidt forskellige måder. I PFA investerer vi både i virksomheder og projekter, og her kan du se et udpluk af de investeringer, der er med i PFA klima Plus.
  

Mød en af vores PFA Klima Plus kunder
Republic Services Inc.

Republic Services Inc. er det amerikanske renovationsselskab, der er længst fremme i den grønne omstilling, når det gælder om at genbruge affald eller omdanne det til energi. Virksomheden håndterer ikke-farligt affald fra husholdninger og virksomheder, og de har miljøvenligt fokus på både håndtering og skånsom transport. Derfor kører deres biler i stigende grad på naturgas og ikke benzin. 
  

Læs mereSe mindre

Republic Services Inc. er fremhævet på CDP’s (carbon disclosure project) A-liste som et førende klima-omstillingsselskab og har som det første amerikanske renovationsselskab fået valideret deres målsætning for reduktion af CO2-udledning frem mod 2030. 

Se hele aktielisten med børsnoterede aktier i Klima Plus

Abbvie Inc
Adobe Inc
Advanced Micro Devices
Alphabet Inc
Amazon.com Inc
Apple Inc
Asahi Group Holdings Ltd
Autodesk Inc
Automatic Data Processing
Cadence Design Systems Inc
Chubb Ltd
Cisco Systems Inc
Cleanaway Waste Management Ltd
Colgate-Palmolive Co
Eaton Corp PLC
Ecolab Inc
Godaddy Inc
Great-West Lifeco Inc

Hewlett Packard Enterprise
Home Depot Inc
Iberdrola SA
Ing Groep Nv
Johnson Controls International plc
LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton
Metlife Inc
Microsoft Corp
Nestle SA
Nordea Bank ABP
Novo Nordisk A/S
Novozymes A/S
Nvidia Corp
Republic Services Inc
Restaurant Brands Intern
Roche Holding AG
ROCKWOOL A/S
S&P Global Inc

Sanofi
SAP SE
Sherwin-Williams Co
Siemens AG
Solaredge Technologies Inc
Sony Group Corp
Sungrow Power Supply Co LT-A
Telstra Group Ltd
Tesla Inc
Trimble Inc
Unilever Plc
UnitedHealth Group Inc
Vestas Wind Systems A/S
Visa Inc
Xinyi Solar Holdings Ltd
Xylem Inc
Yaskawa Electric Corp
Zurich Insurance Group AG

Aktielisten er opdateret pr. 8. maj 2024

PFA Plus vs. PFA Klima Plus

Mere klimavenlige investeringer, men samme risikoniveau og forventet langsigtede afkastpotentiale

Klimastærke investeringer skal ikke koste på afkastet. Derfor er risikoniveauet og forventningerne til afkastet i PFA Klima Plus de samme som i PFA’s anden markedsrenteløsning, PFA Plus. Dog vil afkastet udvikle sig forskelligt, fordi produkterne er investeret forskelligt. 

Mange af investeringerne i PFA Klima Plus indgår også i PFA Plus, men ikke nødvendigvis omvendt. Det skyldes de ekstra høje klimakrav, som kun et begrænset antal selskaber kan leve op til. PFA Klima Plus indeholder derfor langt færre selskaber end PFA Plus, og det kan give større udsving i afkastet især på den korte bane, fordi der er færre investeringer til at balancere hinanden. Men pension er langsigtet opsparing, og som udgangspunkt får du samme risikoniveau og forventede afkastpotentiale ved at investere din opsparing mere klimavenlig med PFA Klima Plus.

Hør investeringsspecialist, Carsten Trier, fortælle mere om PFA Klima Plus
  

Det er kun kunder med en PFA Plus ordning med opsparing i markedsrente, der har mulighed for at tilvælge PFA Klima Plus. Du kan kontakte PFA på 70 12 50 00 og få svar på, om du kan placere dine investeringer i PFA Klima Plus.

Sammenligning af PFA Plus og PFA Klima Plus

I skemaet nedenfor kan du se en sammenligning af de to produkter på en række væsentlige parametre:


Parametre PFA Plus  PFA Klima Plus
Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab ✔ 
Ekstra klimafokus
✔ 
Eksklusion af fossile brændstoffer*
CO2 emission ift. verdensaktieindekset -53 % -74 %
Målsætning om CO2 neutral i år 2050 2025
Alternative investeringer og ejendomme Pt. ca. 23 % Ca. 20 % over tid
Risiko ift. PFA Plus
Sammenlignelig risiko med PFA Plus**
Forventet afkast ift. PFA Plus
Samme langsigtede afkast som PFA Plus
ÅOP 0,65 - 0,96 % 0,70 - 0,96 %
Nedtrapning af risiko frem mod pension ✔ 

*Det er en eksklusion af olie, gas og kulselskaber (eksklusion af GICS energy-klassificering + BICS Energy ex. Renewables)
**Aktieporteføljen i PFA Klima Plus består af færre aktier (ca. 60) og har et bærende tema om reduceret klimapåvirkning. Det betyder, at koncentrationsrisikoen er større i PFA Klima Plus. Samtidig har PFA Klima Plus en såkaldt scenarierisiko, hvis fx det politiske og forretningsmæssige klimafokus skifter markant ift. det nuværende.
 Særlige kriterier for PFA Klima Plus

Du kan her se de klimakriterier som gælder for de forskellige aktiver i PFA Klima Plus: 

Aktier
PFA Klima Plus-porteføljen bliver ligesom PFA’s øvrige investeringer vurderet ud fra de krav, vi har opstillet for vores politik for ansvarlige investeringer. Herudover er der et ekstra klimafokus, som blandt andet betyder, at investeringer i olie-, kul- og gasproducenter er udelukket. Det betyder også, at aktieporteføljen vil være langt mere fokuseret på klimavenlige selskaber. Hvor den nuværende aktieportefølje i PFA Investerer indeholder omkring 1000 selskaber, vil aktieporteføljen i PFA Klima Plus for nuværende kun indeholde ca. 60 selskaber.

Obligationer
På obligationssiden vil PFA Klima Plus i meget højere grad end i PFA’s øvrige investeringer benytte sig af de såkaldte ’grønne’ obligationer, som er udstedt til finansiering af tiltag, der er med til at imødegå klimaudfordringen. For erhvervsobligationer gælder der de samme krav som for aktier: Der investeres ikke i obligationer fra olie-, kul- og gasproducenter, og obligationsudstederne skal have en klimastærk forretningsmodel. Der vil også blive investeret i almindelige stats- og realkreditobligationer.

Derivater
PFA Klima Plus benytter sig også af derivater (finansielle kontrakter om aktiver) på aktier, renter mv. for at sikre den optimale risikostyring. Aktiederivater er underlagt samme krav som aktie-porteføljen i PFA Klima Plus.

Alternative investeringer og ejendomme
Alternative investeringer og ejendomme er en meget vigtig del af det eksisterende PFA Plus produkt. Det er også ambitionen, at PFA Klima Plus skal investere ca. 20 % af porteføljen i alternative investeringer og ejendomme. Disse investeringer skal også leve op til de klimakrav, som gælder i PFA Klima Plus, og derfor er det forventningen at opbygningen af alternativ- og ejendomsporteføljen vil ske over tid.
   

Spar din pension ekstra klimavenligt op

I PFA’s investeringsguide på mitpfa.dk kan du få afdækket din risikovillighed og din præference for bæredygtige investeringer.
Guiden består af en række spørgsmål, og giver med afsæt i dine svar en individuel anbefaling.