Aktivt ejerskab

PFA er en aktiv ejer, som tager ansvar for udviklingen i de selskaber, vi investerer i.

Vi tager ansvar for vores investeringer

PFA er en aktiv ejer, som ønsker at påvirke de selskaber, vi investerer i, i en ansvarlig retning. Målet er at reducere bæredygtighedsrisici1  i selskaberne til gavn for både samfundet og selskabernes egen langsigtede værdiskabelse. I sidste ende skal dette sikre det bedst mulige afkast til vores kunder. 

PFA udøver primært aktivt ejerskab ved at gøre brug af de rettigheder, vi har som investor, og hvor PFA’s størrelse og investeringskapacitet giver mulighed for at påvirke selskaberne. PFA forvalter langt størstedelen af vores samlede investeringer internt i koncernen i et samarbejde mellem PFA’s forskellige investeringsteams og PFA’s ESG-team. Det giver gode forudsætninger for at omsætte investeringerne til indflydelse.

PFA har dialog med de selskaber, vi investerer i, om klima- og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kaldet ESG-faktorer), hvor vi vurderer, at det er muligt og nødvendigt at påvirke selskabet, og vi stemmer på udvalgte selskabers generalforsamlinger. Dialogen med selskabernes ledelse og anvendelse af stemmerettigheder er de primære redskaber, men der er flere muligheder. Vi forsøger at anvende den mest effektive fremgangsmåde, men den kan variere alt efter, om der f.eks. er tale om et stort internationalt børsnoteret selskab eller en mindre unoteret virksomhed. Det kan også være af stor betydning, om PFA agerer alene eller i samarbejde med andre.

1Bæredygtighedsrisici forstås som miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige begivenheder eller omstændigheder, som, hvis den indtræffer, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af PFA’s investeringer.

PFA overvåger og screener sine investeringer løbende og indgår i dialog med selskaber. Dialogen med selskaberne sker både proaktivt eller reaktivt:

PFA fører proaktiv dialog med udvalgte selskaber, hvor vi søger at påvirke selskabet til at ændre forretningsmodel og/eller adfærd for at reducere selskabets bæredygtighedsrisici, før de bliver et problem. Formålet at styrke selskabernes langsigtede værdiskabelse og herved også afkastet til PFA’s kunder.

Reaktiv dialog sker på baggrund af allerede indtrufne brud eller mistanke om brud på de internationale normer, standarder og principper, som PFA’s Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab tager udgangspunkt i. Formålet med den reaktive dialog er at afklare den konkrete kontrovers og få de selskaber, vi investerer i, til at implementere politikker, strategier og konkrete processer, så lignende hændelser undgås i fremtiden.

Både reaktive og proaktive dialoger kan være enten PFA-drevne eller ske i samarbejde med andre.

I 2023 havde PFA proaktiv dialog med i alt 109 selskaber og reaktiv dialog med i alt 61 selskaber – enten drevet direkte af PFA, i samarbejde med ligesindede investorer eller en ekstern rådgiver.  

 

 

 

PFA’s eventuelle frasalg eller eksklusion af selskaber beror på en vurdering af, om det i tilstrækkelig grad er muligt at ændre selskabets adfærd og derigennem reducere eksponeringen mod bæredygtighedsrisici, der kan påvirke værdien af selskabet negativt. Derudover ekskluderer vi selskaber, der systematisk og regelmæssigt overtræder de internationale normer, standarder og principper, som PFA’s Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab tager udgangspunkt i.

 

Stemmeafgivelse på selskabets generalforsamling er det mest direkte og regulerede redskab, som aktionærer besidder for påvirkning af et selskabs ledelse. PFA følger med i ledelsen af de selskaber, der investeres i, og bidrager via sin stemmeafgivelse på udvalgte generalforsamlinger til at sikre en værdiskabende og bæredygtig kurs i de givne selskaber. Vi stemmer på de generalforsamlinger, hvor vi kan gøre den største forskel, og hvor vigtigheden af vores engagement er størst.

 

 

Internationalt investorsamarbejde om dialog

PFA fører både dialog på egen hånd og i samarbejde med andre investorer og samarbejdspartnere. Eksempelvis er PFA en aktiv part i det investordrevne initiativ Climate Action 100+, der har til formål at samle en række af de største internationale investorer om det fælles mål at sikre, at verdens største udledere af drivhusgasser tager del i den grønne omstilling.

 

PFA har ligeledes valgt at tilslutte sig dialoginitiativet Nature Action 100, hvis formål er at samle globale investorer om at indgå i dialog med de selskaber i verden, som er mest afhængige af og har størst påvirkning af naturen.

 

Vi er også en central aktør i investorsamarbejdet Nordic Engagement Cooperation (NEC), som udover PFA består af Folksam fra Sverige og Ilmarinen fra Finland. NEC samarbejder om en fælles aktiv ejerskabsdialog med selskaber, hvor alle tre er investorer, og hvor der er klima-/miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige udfordringer. Herunder er der et stigende strategisk fokus på menneskerettigheder.